Tilinpäätösanalyysi on useille yrityksille ajankohtainen asia alkuvuonna. Mitä yrityksen tulisi huomioida tilinpäätöksestä ja miten tärkeimpiä tunnuslukuja tulkitaan? Tuloksen ja taseen analysointi kertoo yritykselle menneen vuoden liiketapahtumat, yrityksen varat ja velat tilinpäätöshetkellä sekä toiminnan kannattavuuden. Tilinpäätöksen huolellisella tulkinnalla saadaan selville, mitkä taloudelliset päätökset ovat olleet kannattavia ja mitkä eivät.  Rantalaisen liiketoimintajohtaja Jussi Ala-Riskun haastattelun pohjalta koottu kuukauden asiantuntija-artikkelimme avaa, miten tunnuslukujen pohjalta tehty tilinpäätösanalyysi linkittyy yrityksen strategiaan ja viestii yritykselle itselleen sekä sen sidosryhmille yrityksen arvonmuodostuksesta.

Tilinpäätösanalyysi tukee yrityksen strategiaa

Päätöksiä tehdään yrityksessä pitkälti valitun strategian pohjalta. Tuloksia mitataan perinteisesti niin sanotun talouskolmion mittareilla, eli kannattavuudella, vakavaraisuudella ja yrityksen maksukyvyllä. Yrityskohtaisesti muokattu tilinpäätösanalyysi tarjoaa olennaista ja luotettavaa informaatiota päätöksenteon tueksi juuri kyseiselle yritykselle. Tilinpäätöksen tulkinnan eli tilinpäätösanalyysin avulla pystytään muodostamaan käsitys yrityksen strategian kannalta keskeisimmistä toiminnoista eli miten tilikaudella on asetettuihin tavoitteisiin päästy.

Yrityksen tulisikin valita itselleen tärkeimmät tunnusluvut tilinpäätösanalyysista strategisten tavoitteiden perusteella, Ala-Risku muistuttaa.

Tilinpäätösanalyysin kautta saatavaa informaatiota voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksen strategisissa päätöksissä ja toiminnan seuraamisessa. Yhtiön lukuja tulkitsemalla saadaan tietoa, jonka pohjalta strategiaa voidaan hioa oikeaan suuntaan tai valittuja toimenpiteitä terävöittää. Perinteisen tilinpäätöksestä saatavan tiedon lisäksi analyysillä voidaan saada esimerkiksi informaatiota investointien tai rahoituspäätösten teossa, erillinen henkilöstötilinpäätös sekä tiettyjen toimintojen tuloksellisuus erillisen seurannan kautta. Jotta yritys voi tehdä myös tulevaisuudessa oikeita ratkaisuja, on toteutuneita lukuja hyvä verrata aikaisemmin tehtyihin suunnitelmiin.

Tilinpäätösanalyysi paljastaa yrityksen strategian toteutumisen onnistumista taloudellisesta näkökulmasta. Tilinpäätösanalyysin avulla muutetaan yrityksen operatiiviset sekä rahoituspäätökset taloudelliseksi informaatioksi. Analyysin perusteella voidaan myös verrata yrityksen tekemiä ratkaisuja ja kykyä muodostaa kilpailuetua muihin saman toimialan toimijoihin. On kuitenkin hyvä huomioida, että tilinpäätösanalyysissä vallitseva harkinnanvaraisuus ja epätäsmällisyys saattavat vääristää sen informaatioarvoa.

Toimialoille oleelliset tunnusluvut

Taloushallinto ja sen raportointi saatetaan kokea yrityksessä hankalasti lähestyttävänä asiana, joka on usein ulkoistettu. Yleensä syynä on vertailukohtien ja kokemuksen puute, jolloin lukujen analysointi jää pintapuoliseksi ja tarvittavat päätökset voivat jäädä toteuttamatta. Taloushallinnon ammattilaiset tuntevat tilinpäätöksistä tuotettavan informaation vahvuudet ja heikkoudet sekä taloudelliset periaatteet.

Tunnuslukuja tulkitsemalla pystytään nopeasti muodostamaan yrityksen taloudellista tilasta käsitys, jonka perusteella voidaan huomata kehityskohtia. Tässä tilanteessa taloushallinnon ammattilainen pystyy tukemaan ja haastamaan yrityksen johtoa.

Ulkopuolinen asiantuntija voi monesti avata yritysjohdon silmät ja kyseenalaistaa tiettyjen toimintojen todellisen tilan”, Ala-Risku kiteyttää.

Tunnuslukujen valinnassa ensiarvoisen tärkeää on jatkuvuuden periaate, eli valittujen lukujen tulee kuvata yrityksen strategisia päämääriä pitkällä aikavälillä. Kriittisten tunnuslukujen mittaaminen ja seuranta tulee ulottaa koko organisaation laajuiseksi ja kohdentaa yrityksen tärkeimmille toiminnoille.

Oman toiminnan tunnuslukujen lisäksi on hyvä seurata tilinpäätösanalyysissa toimialan sekä tärkeimpien kilpailijoiden ja sidosryhmien valittuja tunnuslukuja. Tämä antaa oleellista tietoa yrityksen liiketoimintaympäristöstä ja siellä tapahtuvista muutoksista. Jokaisella toimialalla on omanlaisensa KPI:t, eli toiminnan kriittiset kipupisteet, jotka huomioivat toimialan nykytilaa ja kehitystä. Yrityksen valitsemilla tunnusluvuilla on myös vaikutusta sen solmimiin yhteistyösopimuksiin omassa liiketoimintaympäristössään.

Katso videolta, miten yrityksesi hyötyy tunnuslukujen tulkinnasta.

Yrityksen tavoitteena arvon muodostaminen

Yrityksen arvo voidaan osaltaan määrittää tilinpäätöksessä esiin tulleiden lukujen perusteella. Arvo muodostuu muun muassa taseessa ilmenneistä varoista sekä kassavirrasta ja tuloksesta. Näiden lukujen lisäksi yrityksen arvoon liittyy kuitenkin esimerkiksi sen tulevaisuuden näkymät, asiakkuudet, brändi sekä aineeton pääoma eli ammattitaitoiset ja sitoutuneet työntekijät.

Yrityksen tavoite on klassisesti ajateltuna taloudellisen tuloksen maksimointi. Laajemmin ajateltuna yrityksen perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin yrityksen arvonmuodostuksen maksimointi. Esimerkiksi voimakkaasti kasvava liiketoiminta kärsii monesti normaalia heikommista tunnusluvuista tuloksen suhteen. Yritys on kuitenkin samalla kasvattamassa omaa arvoaan ja näin pääsee tavoitteisiinsa sekä parantaa toimintaedellytyksiä tulevaisuutta ajatellen. Valittaessa tunnuslukuja ja niiden mittaamista onkin tarkasti puntaroitava, että ne antavat oikeanlaisen kuvan yrityksen tuloksesta, arvonmuodostuksesta sekä liiketoimintaympäristöstä.

Tunnuslukujen pohjalta tehty tilinpäätösanalyysi auttaa näin ollen arvioimaan yrityksen taloudellista asemaa ja menestystä sekä yritysjohdon kyvykkyyttä hoitaa heille uskottuja resursseja eli panos-tuotos -suhteen toteumaa. Kun yrityksen strategiana on voimakas kasvu, on tunnusluvut myös valittava tavoitteita tukeviksi. Vanha totuus päätee tässäkin: sitä saa mitä mittaa.

Tilinpäätösanalyysi Rantalainen

 

***

Jussi Ala-Risku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiantuntija-artikkeliin on haastateltu Rantalaisen liiketoimintajohtaja Jussi Ala-Riskua (jussi.ala-risku@rantalainen.fi, 010 321 6746)

***

Haluatko saada Rantalaisen uusimmat julkaisut kuukausittain sähköpostiisi? Tilaa Rantalaisen uutiskirje tästä.

 

Ota yhteyttä

 

Tutustu tilinpäätösajan muistilistaan