Kirjanpidon raportit eivät yksin tuota riittävää informaatiota maatalousyrityksen taloudellisesta tilasta päätöksenteon tueksi. Maa- ja metsätalous on toimialana korostuneen pääomavaltainen, ja kehittyvät tilat tekevät säännöllisesti investointeja tuotantoon. Pääomavaltaisella toimialalla erityisesti kassavirran seurannan ja ennustamisen tarve korostuu.

Toimialalle oleelliset tunnusluvut

Rantalainen BI-raportointi muodostaa kirjanpidon tietojen perusteella yritykselle seurattavat tunnusluvut, jotka esitetään visuaalisesti selkeässä muodossa selainpohjaisessa ohjelmassa, johon sekä asiakkaalla että tilitoimistolla on pääsy.

Tyypillinen maatalousyritys tuottaa matalan jalostusasteen raaka-aineita ruokateollisuuden käyttöön. Liiketoiminnan tuotot muodostuvat tuotteiden myynnistä ja tuotantotuista. Hinnat seuraavat yleistä raaka-ainemarkkinaa, ja maataloudelle onkin ominaista, että yksittäinen yritys ei juurikaan pysty vaikuttamaan hintoihin myydessään tuotteita tai ostaessaan tuotantopanoksia. Kannattavuus maatalousyrityksessä saavutetaan ennen kaikkea tuotannon tehokkuudella, jota kuvaa parhaiten käyttökate ja käyttökate-%. Käyttökatteella on myös tärkeä merkitys yrityksen maksuvalmiuden kannalta. Liiketoiminnan tulos taas kertoo, kuinka hyvin käyttökate riittää kattamaan investointien poistorasituksen ja rahoituksen kustannukset.

Maatalousyritys operoi tyypillisesti suurella taseella. Liiketoiminnan pyörittäminen vaatii resursseja: peltoa, tuotantorakennuksia ja koneita. Tuotannon laajuuden ylläpitämiseen ja kasvattamiseen tarvitaan investointeja, joita rahoitetaan osittain pitkäaikaisilla veloilla. Toimialan pääomaintensiivisyyden takia velkaisuutta ja vakavaraisuutta kuvaavien tunnuslukujen merkitys korostuu maatalousyrityksissä. Velkaisuutta kuvaa parhaiten pitkäaikaisen velan suhteuttaminen käyttökatteeseen (=velkakerroin). Yritys maksaa velkansa lopulta liiketoiminnan tuottamalla kassavirralla, ja velkakerroin auttaakin hahmottamaan yrityksen velanhoitokykyä. Vakavaraisuuden mittarina taas toimii parhaiten omavaraisuusaste, joka kertoo, kuinka suuri osuus yrityksen varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla.

BI-raportoinnin avulla kassavirta haltuun

Maa- ja metsätaloudelle tyypillistä on tulojen ja menojen epätasainen ajoittuminen tilikauden aikana. Esimerkiksi kasvituotteiden myynti saattaa ajoittua tiettyyn aikaan vuodesta, ja tuotantopanoksia ostetaan kustannusten säästämiseksi suurina kertaerinä. Maatalouden tuotantotukien maksu taas painottuu loppuvuoteen.

Rantalainen BI-raportoinnin avulla yritykselle voidaan laatia kuukausitasoinen kassavirtaennuste koko tilikaudelle. Ennusteen avulla yrityksen johto ja tilitoimisto pysyvät jatkuvasti ajan tasalla kassavirran riittävyydestä tilikauden aikana, ja isompiin kertaeriin, kuten tuotantopanosten ostoon tai lainojen lyhennyksiin, pystytään varautumaan. Tilikauden edetessä kirjanpidon kuukausien valmistuessa toteumaluvut päivittyvät ennusteelle automaattisesti, jolloin yrityksessä voidaan tarvittaessa reagoida muutoksiin ja tarkentaa lopputilikauden ennustetta.

Monella maatalousyrityksellä on käytössään erilaisia Excel-pohjaisia työkaluja kassavirran seurantaan ja suunnitteluun. BI-raportoinnin avulla taulukoista päästään eroon. Automaatio pienentää merkittävästi virheen mahdollisuuksia sekä vähentää manuaalista työtä. Ja mikä parasta, ohjelmiston avulla kynnys budjetin laatimiseen ja päivittämiseen pienenee.

BI-raportoinnin avulla voidaan luoda myös ennusteita pidemmälle ajanjaksolle. Esimerkiksi investointien ja niiden rahoituksen kannattavuus- ja kassavirtavaikutukset pystytään konkreettisesti mallintamaan pidemmän aikavälin vuositasoisella ennusteella. Ohjelmiston tuottamat raportit ovat selkeälukuisia ja auttavat yrityksen itsensä lisäksi sidosryhmiä, kuten rahoittajapankkia, hahmottamaan maatalousyrityksen taloudellisia resursseja.

Räätälöity ratkaisu asiakkaan tarpeisiin

BI-raportoinnin käyttöönotossa määritetään asiakkaan raportointitarpeet, ja raportteja voidaan räätälöidä palvelemaan kunkin yrityksen erityistarpeita. Käyttöönoton jälkeenkin asetuksia ja raportteja voidaan aina muuttaa Rantalaisen tuen toimesta.

Raporttien tulkinnassa ja ennusteiden laadinnassa voidaan hyödyntää Rantalaisen asiantuntijapalvelua. Riippuen asiakkaan tarpeesta, voidaan esimerkiksi sopia säännölliset palaverit kvartaaleittain, ja tehdä huomiot sekä tarvittavat muutokset ennusteeseen. Asiantuntijapalvelua voidaan käyttää myös esimerkiksi tunnuslukujen tulkinnassa.

Maatalouden asiantuntijapalveluissa on mahdollista hyödyntää Ruokaviraston NEUVO-tukea, jonka kautta asiakas saa rahallista etua asiantuntijapalveluiden ostamisessa.

Ota yhteyttä

Eero Vanhakartano
Palvelupäällikkö, maa- ja metsätalous
eero.vanhakartano@rantalainen.fi
040 070 7167

Rantalainen BI-raportointi