Tiesitkö, että omaan elinkeinotoimintaan tai maatalouteen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittava verovelvollinen on oikeutettu lisävähennyksiin verovelvollisen tuloverotuksessa?

Lisävähennyksiä ovat yleinen lisävähennys, jonka voi hyödyntää ensimmäisen kerran verovuoden 2023 verotuksessa sekä ylimääräinen lisävähennys, jonka voi hyödyntää ensi kertaa verovuonna 2024. Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan sellaista luovaa ja systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi tai tiedon käyttämiseksi uusiin sovelluksiin, jolla tavoitellaan jotain olennaisesti uutta. Olennaisesti uuden tavoittelua arvioidaan verovelvollisen itsensä kannalta.

Kenelle?

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksen saavat tehdä kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat verovelvolliset. Oikeus lisävähennyksiin on myös Suomessa rajoitetusti verovelvollisella Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta käsin harjoitetun tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella. Tällöin yhdistelmävähennyksen tekemisen edellytyksenä on, että yhdistelmävähennyksen perusteena olevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoitetaan Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta.

Edellytykset

Sekä yleisen että ylimääräisen lisävähennyksen tekeminen edellyttää, että verovelvollinen harjoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka liittyy välittömästi verovelvollisen omaan elinkeinotoimintaan tai maatalouteen. Edellytyksenä on, että toimintaa suoritetaan suunnitelmallisesti ja sen toteutusta seurataan sekä siihen on kohdennettu resursseja. Useimmiten tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyy epävarmuutta tarvittavien resurssien sekä toteutuvien tulosten suhteen. Siten esimerkiksi pelkkä toiminnan yleinen kehittäminen, tehostaminen, muu yleinen parantaminen tai olemassa olevan innovaation käyttöönotto ei yleensä täytä laissa tarkoitetun tutkimus- ja kehittämistoiminnan kriteereitä.

On hyvä muistaa, että kuitenkin olemassa olevan prosessin, tuotteen tai palvelun olennainen parantaminen luetaan hyväksyttäväksi. Lisävähennysten tekeminen ei siis edellytä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten tarkastelua tai toiminnan onnistuneisuutta, vaan jo pelkkä tutkimus- ja kehittämistoiminnan harjoittaminen oikeuttaa vähennykseen. Esimerkiksi tutkimuksen seurauksena ei tarvitse syntyä aina jotain välittömästi käytettävissä tai hyödynnettävissä olevaa tulosta, vaan myös perustutkimus täyttää laissa tarkoitetun tutkimuksen määritelmän.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ja lisävähennysten määrä

Yhdistelmävähennys tehdään laissa tarkoitettujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen ja ostopalvelumenojen perusteella. Lisävähennysten määrä on seuraavanlainen:

  • yleinen lisävähennys on 50 prosenttia yhdistelmävähennykseen oikeuttavista menoista. Yleisen lisävähennyksen verovuosikohtainen vähimmäismäärä on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa. Ensimmäinen vähennyskerta on verovuonna 2023.
  • ylimääräinen lisävähennys on tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen lisääntymisen perusteella tehtävä vähennys, mikä on 45 prosenttia verovuoden ja tätä edeltävän verovuoden kaikkien yhdistelmävähennykseen oikeuttavien menojen erotuksesta. Ylimääräisellä lisävähennyksellä ei ole vähimmäismäärää, mutta sen verovuosikohtainen enimmäismäärä on 500 000 euroa. Ensimmäinen vähennyskerta on verovuonna 2024.

Lisävähennyksiä ei saa tehdä siltä osin kuin verovelvollinen on saanut suoraa valtiontukea tai muuta julkista tukea lisävähennysten perusteeksi muutoin hyväksyttäviin menoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi Business Finlandin ja Ely-keskuksen myöntämät tuet. Kuitenkaan lainarahana saatua tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukea ei lähtökohtaisesti lueta valtion tai muun julkisen sektorin tueksi.

Vähennys vain verovelvollisen vaatimuksesta

Verovelvollisen on itse vaadittava yhdistelmävähennystä veroilmoituksellaan. Verovelvollisen tulee esittää riittävä selvitys vähennyksen edellytyksien täyttymisestä sekä vähennysten perusteena käytettävistä menoista. Lisävähennyksiä on vaadittava ennen verotuksen päättymistä. Verotuksen päättymispäivä on ilmoitettu yhtiön verotuspäätöksessä (laki T&K -toiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa 8 § 1 momentti ja VML 49 § 1 momentti).

Miksi asiantuntija avuksi?

Yhdistelmävähennyksen perusteeseen luettaviin menoihin sekä tutkimus- ja kehittämismenojen käsitteeseen liittyy paljon tulkintaa. Näin ollen lisävähennysten käsittelyn oikeellisuuden varmistamiseksi suosittelemme aina asiaan perehtyneen asiantuntijan konsultointia tilanteessa, jossa verovelvollinen miettii lisävähennysten soveltumista omaan tilanteeseensa. Voimme Rantalaisella auttaa lisävähennyksiin liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa haemme asian varmistamiseksi ennakkoratkaisua Suomen Verohallinnolta.

Rantalaisen verotus- ja yritysjärjestelyt -tiimi on mielellään avuksi!

Ota yhteyttä