Tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa informaatiota yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja miten tilikauden tulos on muodostunut. Taloudellinen tilanne käy ilmi taseesta, jossa esitetään yhtiön varat ja velat. Tuloslaskelmassa esitetään luovutettujen ja vastaanotettujen suoritteiden arvot, joiden erotus kuvaa tilikauden tulosta. Liitetiedoissa annetaan tuloslaskelmaa ja tasetta täydentäviä ja eritteleviä tietoja. Tässä artikkelissa käsittelemme liitetietoja.

Liitetiedoissa kerrotaan tilinpäätösperiaatteista ja annetaan tuloslaskelman ja taseen erille tarkempaa sisältöä. Liitetiedoissa esitetään myös muita kuin euromääräisiä tietoja yhtiöstä. Osana liitetietoja esitetään yhtiön koosta riippuen rahoituslaskelma, jossa eritellään rahojen lähde ja käyttö tilikauden aikana.

Tuloslaskelman liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietojen osuudessa avataan esimerkiksi liikevaihdon jakautumista markkina- ja liiketoiminta-alueittain. Henkilöstöön ja henkilöihin liittyen kerrotaan henkilöstön määrästä ja palkoista tehtävien mukaan. Liiketoiminnan muita kuluja voidaan eritellä merkittävimpien ja yhtiön kannalta oleellisimpien erien osalta. Tilinpäätöksessä esitetään tiedot sekä päättyneen että edellisen tilikauden osalta. Tämä koskee tuloslaskelmaa, tasetta, rahoituslaskelmaa ja liitetietoja. Muutokset eri laskelmien erien välillä tilikaudesta toiseen antavat kuvaa ja pohjaa arvioille yhtiön kehityksestä.

Taseen liitetiedot

Merkittävimpiä taseen liitetietoja ovat erittelyt pysyvien vastaavien muutoksista, oman pääoman muutoksista, sekä velkojen ja saamisten sisällöstä.

Pysyvien vastaavien erittelyistä käy ilmi tilikauden aikana tehdyt investoinnit ja yhtiön varoista myydyt tai romutetut investoinnit. Lisäksi tuloslaskelmalla olevat poistot on jaettu pysyvien vastaavien ryhmille, jolloin voidaan arvioida tulevia korvausinvestointitarpeita. Tilinpäätösperiaatteissa on kerrottu noudatettavista suunnitelman mukaisista poistoajoista, joiden perusteella saadaan näkemys yhtiön johdon odotuksista investointien tulontuottamiskyvystä ajan suhteen.

Laskelmassa oman pääoman muutoksista kerrotaan mitkä toimenpiteet oman pääoman kokonaismäärään ovat vaikuttaneet. Oman pääoman määrää ovat voineet lisätä esimerkiksi osakeanti tai sijoitukset muihin oman pääoman eriin. Näillä toimenpiteillä on mahdollisesti haluttu parantaa yhtiön omavaraisuutta tai kerätä omarahoitusosuutta suunnitteilla oleviin investointeihin. Toisena oman pääoman määrää lisäävänä tekijänä on tilikauden voitto. Tilikauden voitto kasvattaa vapaan oman pääoman määrää, josta voidaan jakaa voitto-osuutta yhtiön omistajille. Voitto-osuuden jakaminen vähentää yhtiön omaa pääomaa, joka voi olla merkki investointikohteiden puuttumisesta. Mikäli yhtiön tilikauden tulos on negatiivinen, tämä tappio pienentää osaltaan yhtiön vapaata omaa pääomaa ja sen myötä jakokelpoisia varoja ja koko omaa pääomaa.

Tilinpäätöksen laatimiseksi suoriteperusteiseksi velkojen ja saamisten erittelyissä kerrotaan siirtosaamisten ja -velkojen sisällöstä. Yleisimpiä eriä näissä ryhmissä ovat henkilöstökuluihin, veroihin, korkoihin ja muihin jaksotuksiin liittyvät erät. Velkojen ja saamisten osalta on myös mahdollisesti esitetty velkojen ja saamisten erääntymiset tulevina vuosina ja liittyykö näihin eriin jotain erityisiä ehtoja, joita tilinpäätöksen lukijan tai rahoittajan tulisi huomioida.

Liitetiedoissa on myös kerrottu tuloslaskelman ja taseen ulkopuolisista eristä kuten yhtiön vastuista ja sitoumuksista ja niihin liittyvistä oleellisista ehdoista.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma sisältää erittelyn yhtiöön saaduista ja yhtiöstä luovutetuista rahavaroista tilikauden aikana. Nämä rahavirrat on jaettu kolmeen eri ryhmään, joista ensimmäinen on liiketoiminnan rahavirta, joka avaa lähinnä tuloslaskelmaan liittyvien erien rahavirtoja. Toisena ryhmänä on investointien rahavirta, jossa kerrotaan taseen varoissa oleviin pysyviin vastaaviin liittyvistä rahavirtatapahtumista. Näitä ovat investoinneista ja sijoituksista maksetut erät, ja vastaavasti kyseisien erien myynneistä saaduista varoista. Kolmantena ryhmänä on rahoituksen rahavirta, joka liittyy taseen velkoihin ja omaan pääomaan. Velkojen muutoksissa saatuja rahavaroja ovat esimerkiksi nostetut luotot ja saadut pääomasijoitukset. Yhtiön kassasta maksettuja rahoituksen rahavirtoja ovat vastaavasti luottojen lyhennykset ja osingonjako.

Liitetietojen tärkeimmät huomiot:

  • Kiinnitä liitetiedoissa huomio oman pääoman muutoksiin ja taseen ulkopuolisiin vastuisiin
  • Mikäli rahoituslaskelma on esitetty, katso missä määrin yhtiö pystyy kattamaan liiketoiminnan rahavirralla investoinnit ja luottojen takaisinmaksut

Rantalaisen asiantuntijat liitetietojen tulkinnan tukena

Rantalaisen talouspäällikkö-, CFO- ja controller -palvelut tarjoavat kaikenkokoisille yrityksille kattavan analyysin yhtiön taloudellisesta tilanteesta liitetietojen ja yrityksen muiden tunnuslukujen avulla.

Lue lisää ja ota yhteyttä