Tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa informaatiota yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja miten tilikauden tulos on muodostunut. Taloudellinen tilanne käy ilmi taseesta, jossa esitetään yhtiön varat ja velat. Tuloslaskelmassa esitetään luovutettujen ja vastaanotettujen suoritteiden arvot, joiden erotus kuvaa tilikauden tulosta. Liitetiedoissa annetaan tuloslaskelmaa ja tasetta täydentäviä ja eritteleviä tietoja. Tässä artikkelissa käsittelemme tasetta.

Tuloslaskelman ja taseen avulla on mahdollista laskea useita eri tarkoituksiin liittyviä tunnuslukuja. Keskeisimmät tunnusluvut liittyvät yhtiön kannattavuuteen, omavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen ja niiden laskeminen onnistuu ilman mutkikkaita kaavoja, kunhan löytää oikeat erät tilinpäätöksestä.

Tase kertoo yhtiön varoista ja veloista

Yhtiön tase on laskelma varoista ja veloista tietyllä hetkellä. Tase kertoo millä tavoin yhtiö on rahoittanut varansa, ja minkä tyyppiseen varallisuuteen pääomat ovat sitoutuneet. Varat ja velat ovat taseessa likvidiysjärjestyksessä alkaen pitkäaikaisista ja pysyvämmistä eristä edeten kohti lyhytaikaisia ja muuttuvia eriä. Tase kertoo näin myös yhtiön mahdollisuudesta mukautua ja joustaa toiminnassaan silloin kun varat ja velat painottuvat taseessa lyhytaikaisiin ja likvideihin eriin.

Pysyvät ja vaihtuvat vastaavat

Yhtiön varoissa ensimmäisen kokonaisuuden muodostaa pysyvät vastaavat, johon yhtiö on aktivoinut useampana vuonna tuloa tuottavat hyödykkeet. Tällaisia ovat esimerkiksi tuotannossa käytettävät koneet ja kalusto. Näihin eriin liittyvät vastaanotetut suoritteet tuloslaskelman puolella esitetään poistoina ja arvonalentumisina.

Varojen toisen kokonaisuuden muodostaa vaihtuvat vastaavat, jossa esitetään yhtiön vaihto-omaisuus ja saamiset. Vaihtuvien vastaavien tulontuottamiskyky on vuotta lyhyempi aika. Tutuimpina erinä saamisten ryhmässä ovat myyntisaamiset ja pankkisaamiset. Myyntisaamiset ovat tilikaudella luovutettujen suoritteiden maksamatta oleva osa.

Yhtiön velat

Yhtiön velat jakaantuvat kolmeen osaan. Ensimmäisenä eränä taseen veloissa on oma pääoma, joka on yhtiön omistajien yhtiöön sijoittamaa pääomaa. Omaa pääomaa ovat myös edellisinä tilikausina ja tilinpäätöstilikaudella yhtiön kerryttämät voitot ja tappiot.

Toisen ja kolmannen erän taseen veloissa muodostaa vieras pääoma, joka jaetaan pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Pitkäaikainen vieras pääoma erääntyy maksettavaksi yli vuoden kuluttua tilinpäätöshetkestä ja lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan lasketaan seuraavan vuoden kuluessa maksettavat velat. Tavallisesti pitkäaikainen vieras pääoma on korollista velkaa ja lyhytaikainen vieras pääoma korotonta velkaa. Esimerkkipoikkeuksena tästä on korollinen pankkilaina, jonka seuraavien 12 kuukauden lyhennykset esitetään lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa.

Omavaraisuus

Taseesta laskettavia tunnuslukuja ovat omavaraisuuteen ja lyhyen ajan maksuvalmiuteen liittyvät tunnusluvut. Omavaraisuusaste lasketaan vertaamalla oman pääoman osuutta taseen loppusummasta.

Ensin katsotaan, onko oma pääoma yli vai alle puolet taseen loppusummasta. Mikäli se on vähemmän kuin puolet, arvioidaan onko se vähemmän kuin kolmannes taseen loppusummasta. Jos oman pääoman osuus on alle kolmannes taseen loppusummasta, omavaraisuus on tasolla, jossa ulkopuolisen rahoituksen saaminen voi tulla haasteelliseksi.

Lyhyen aikavälin maksuvalmius

Lyhyen aikavälin maksuvalmiudessa verrataan pankkisaamisten ja myyntisaamisten riittävyyttä lyhytaikaisiin velkoihin.

Jos pankkisaamiset ja myyntisaamiset ovat vähemmän kuin yhtiön lyhytaikaiset velat, vertailtaviin varoihin voi laskea vielä mukaan vaihto-omaisuuden. Vaihto-omaisuudessa on kuitenkin riskejä lyhytaikaisten velkojen kattamisessa, mikäli vaihto-omaisuuden kiertoaika on hidas. Ottamalla puolet vaihto-omaisuuden arvosta mukaan maksuvalmiuden varoja arvioitaessa, pienenee riski liian optimistisen kuvan saamisesta yhtiön kyvystä hoitaa lyhytaikaiset velvoitteensa.

Taseen tärkeimmät huomiot ja tunnusmerkit:

  • kiinnitä taseessa huomio varojen ja velkojen painottumiseen likvidiytensä mukaan
  • omavaraisuus = pitkän aikavälin kyky selviytyä veloista = soliditeetti
  • lyhyen aikavälin maksuvalmius = likviditeetti

Rantalaisen asiantuntijat taseen tulkinnan tukena

Rantalaisen talouspäällikkö-, CFO- ja controller -palvelut tarjoavat kaikenkokoisille yrityksille kattavan analyysin yhtiön taloudellisesta tilanteesta taseen ja yrityksen muiden tunnuslukujen avulla.

Lue lisää ja ota yhteyttä