Tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa informaatiota yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja miten tilikauden tulos on muodostunut. Taloudellinen tilanne käy ilmi taseesta, jossa esitetään yhtiön varat ja velat. Tuloslaskelmassa esitetään luovutettujen ja vastaanotettujen suoritteiden arvot, joiden erotus kuvaa tilikauden tulosta. Liitetiedoissa annetaan tuloslaskelmaa ja tasetta täydentäviä ja eritteleviä tietoja. Tässä artikkelissa käsittelemme tuloslaskelmaa.

Tuloslaskelman ja taseen avulla on mahdollista laskea useita eri tarkoituksiin liittyviä tunnuslukuja. Keskeisimmät tunnusluvut liittyvät yhtiön kannattavuuteen, omavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen ja niiden laskeminen onnistuu ilman mutkikkaita kaavoja, kunhan löytää oikeat erät tilinpäätöksestä.

Tuloslaskelma kertoo yrityksen kannattavuudesta

Yhtiön tuloslaskelma on erittely taseen omassa pääomassa esitetystä tilikauden voitto- tai tappioerästä tietyltä ajanjaksolta. Yhtiön tehtävänä on tuottaa voittoa, jota yhtiön omistajat allokoivat voitonjaon ja yhtiöön jätettävän oman pääoman ehtoisen rahoituksen kesken.

Luovutetut ja vastaanotetut suoritteet

Tuloslaskelmassa esitetään rahamääräisesti liikevaihdon eli luovutettujen suoritteiden saavuttamiseksi vaaditut vastaanotetut suoritteet.

Vastaanotettuja suoritteita ovat materiaalit ja ulkopuoliset palvelut, työ ja pääoma. Työllä tarkoitetaan tuloslaskelman henkilöstömenoja ja pääoman suoritteina taseeseen aktivoitujen pysyvien vastaavien poistoja ja muita mahdollisia arvonalenemisia.

Näiden luovutettujen ja vastaanotettujen suoritteiden erotuksena syntyy tuloslaskelman liikevoitto. Tilikauden tulosta varten huomioidaan vielä yhtiön rahoitusvaroissa ja -veloissa olevien erien rahoitustuotot ja -kulut.

Kannattavuus

Kannattavuuden osalta tuloslaskelmasta löytyvien liikevoiton ja tilikauden tuloksen avulla voidaan laskea muut keskeiset tunnusluvut. Liikevoitto kertoo yhtiön varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudesta, onko liikevoitto positiivinen vai negatiivinen. Liikevoiton suhteuttaminen liikevaihtoon antaa kuvan suhteellisesta kannattavuudesta.

Esimerkiksi 10 % suhteellinen kannattavuus on helppo laskea, johon saavutettua liikevoittoa voi verrata. Jos saavutettu liikevoitto on puolet lasketusta 10 % liikevoitosta, saadaan 5 % liikevoittotaso ja sen myötä kolme hyvää kannattavuuskategoriaa liiketoiminnan arvioimiseksi.

Suhteellinen kannattavuus on merkittävämpi tunnusluku kuin absoluuttinen liikevoitto, koska suhteellisesti pieni liikevoitto on altis liiketoiminnan riskien vaikutuksille.

Pitkän aikavälin maksuvalmius

Pitkän aikavälin maksuvalmiutta varten tarvitaan sekä tuloslaskelmaa että tasetta. Tuloslaskelmalta selvitetään käyttökate, jota verrataan taseen pitkäaikaiseen
vieraaseen pääomaan. Käyttökatteen oletetaan kuvaavan liiketoiminnan rahavirtaa. Käyttökate lasketaan lisäämällä tuloslaskelman liikevoittoon poistot. Kun pitkäaikainen vieras pääoma jaetaan käyttökatteella, saadaan arvio vuosissa siitä ajasta, joka yhtiöltä menee pitkäaikaisen vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kolmen kategorian merkkipaaluiksi voi ottaa kolme ja viisi vuotta. Mitä pienempi luku, sitä vähemmän liiketoimintaan liittyvät riskit vaikuttavat velkojen takaisinmaksuun, koska etäämmällä tulevaisuudessa olevat riskit ovat tuntemattomampia suuruutensa ja todennäköisyytensä suhteen.

Oman pääoman tuotto

Viimeisenä ja tärkeimpänä keskeisenä tunnuslukuna on oman pääoman tuotto. Se antaa mittarin yhtiöön oman pääoman ehtoisesti sijoittavalle taholle sijoituksensa kilpailukykyisyydestä muiden vaihtoehtoisten sijoituskohteiden suhteen.

Yhtiötä perustamista suunniteltaessa ja liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa oman pääoman tuotto tulee laskea perustamispäätöksen tueksi. Oman pääoman tuottoon yhdistyvät välillisesti tai välittömästi kaikki edellä kuvatut tunnusluvut ja mittarit.

Oman pääoman tuotto on selvitettävissä suhteuttamalla tilikauden tulos omaan pääomaan. Tämänkin osalta on helposti todettavissa 10 % osuus omasta pääomasta ennen tilikauden tulosta. Toiseksi merkkipaaluksi saadaan 20 % kun tilikauden tulos on kaksinkertainen edellä laskettuun 10 % osuuteen nähden. Oman pääoman tuottoa verrataan muista sijoitusvaihtoehdoista saatavaan tuottoon ja tarkasteltavan yhtiön liiketoiminnan riskiin. Tällä perusteella oman pääoman tuotto on vertailukelpoinen myös muihin toimialoihin nähden ja sen tarkoituksena on ohjata pääomia tehokkaaseen käyttöön.

Tuloslaskelman tärkeimmät huomiot ja tunnusmerkit:

  • Kiinnitä tuloslaskelmassa huomio suhteellisiin kannattavuuslukuihin verrattuna liikevaihtoon
  • Liikevoitto = liiketoiminnan tuloksellisuus ja kannattavuus
  • Oman pääoman tuotto = yhtiön omistajien saama tuotto sijoitukselleen

Rantalaisen asiantuntijat tuloslaskelman tulkinnan tukena

Rantalaisen talouspäällikkö-, CFO- ja controller -palvelut tarjoavat kaikenkokoisille yrityksille kattavan analyysin yhtiön taloudellisesta tilanteesta tuloslaskelman ja yrityksen muiden tunnuslukujen avulla.

Lue lisää ja ota yhteyttä