HR-palvelut

Parhaimmillaan HR-palvelut tukevat yrityksen liiketoimintaa sekä kehittävät organisaatiokulttuuria ketterämmäksi ja proaktiivisemmaksi. Jos asiakaslupaukset ovat HR:n ytimessä ja työsuhteen elinkaari on otettu kokonaisuudessaan haltuun, yritys kykenee reagoimaan nopeasti toimintaympäristön muutoksiin. Toimiva HR on yrityksen kilpailuetu, jonka kehittämiseen Rantalaisen HR-palvelut keskittyvät.

HR-palvelut Rantalaisella

Rantalaisella on vahva kokemus henkilöstöhallinnon laajasta kentästä ja siksi pystymme tukemaan asiakkaitamme kokonaisvaltaisessa henkilöstöhallinnon kehittämisessä. Hyödynnämme kerryttämäämme tietoa monenlaisista yrityksistä sekä toimialoista, mikä tarjoaa asiakkaalle ulkopuolisen, monen eri yhteisön näkökulman asioihin. Tavoitteenamme on kartoittaa henkilöstöhallinnon kriittiset kehitystarpeet sekä löytää toimivat ratkaisut niiden kehittämiseksi.

Ulkopuoliseen HR-apuun turvautuminen on kustannustehokas keino yrityksille löytää oleelliset asiat omasta henkilöstöhallinnostaan. Me Rantalaisella otamme tilanteen haltuun kokonaisvaltaisesti ja kunnolla, jolloin säästyy aikaa epävarmalta ja suunnittelemattomalta toiminnalta. Ilman ulkopuolisen apua yrityksellä on riski lähestyä asioita väärästä kulmasta ja oman organisaation ongelmien tunnistaminen saattaa olla haastavaa. HR-palveluidemme lähtökohtana on, että asiakkaamme oppivat omasta organisaatiostaan ja pystyvät jalostamaan tätä tietoa oman liiketoimintansa menestykseksi. Haluamme toimia asiakkaidemme kumppanina yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

HR-palvelumme jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

HR-palvelut

Osaaminen

Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat yrityksen liiketoiminnan tärkeimpiä perustoja. Osaamisen tulisi kytkeytyä yrityksen strategiaan ja sitä tulisi kehittää sekä seurata suunnitelmallisesti. Tarjoamme osaamisen kehittämistä osana HR-palveluita tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaa. Kokeneet HR-asiantuntijamme hahmottelevat asiakasyrityksen strategisen suunnan, jonka pohjalta lähdetään rakentamaan osaamisen kehittämistä. Tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan toiminta-, sekä asiakaskenttä ja sitä kautta tehdä suunnitelma, jonka avulla osaamisen kehittämisellä päästään lähemmäs strategisia tavoitteita.

HR-palvelut, jotka liittyvät osaamisen kehittämiseen ovat muun muassa:

 • Osaamiskartoitus ja osaamiskartan rakentaminen
 • Kehityskeskustelusuunnitelman laatiminen
 • Yksilöllisten kehityskaarien suunnitteleminen
 • Johdon ja henkilöstön koulutukset

Miten osaamiskartoitus hyödyttää sinun yritystäsi?

 • Nykyisen osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen
  • Tavoitteena on kartoittaa yrityksesi henkilöstön nykyosaaminen, lisätä koulutuksen suunnitelmallisuutta sekä asetettaa koulutukselle täsmätavoitteita.
 • Toimenkuvatarpeiden tunnistaminen
  • Tunnistetaan yrityksesi henkilöstön nykyisten toimenkuvien sisältö ja hahmotetaan tulevaisuuden toimenkuvatarpeet. Lisäksi perehdytään siihen, miten toimenkuvia markkinoidaan rekrytoinnissa sekä millaista osaamistarvetta löytyy läpi toimenkuvien.
 • Tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen ja hyödyntäminen
  • Yhdistetään yrityksesi strategia, HR-strategia sekä tulevaisuuden osaamistarpeet.
 • Strateginen osaamistarpeiden haltuunotto
  • Osaamiskartan avulla hahmotat kokonaiskuvan yrityksesi nykytilasta, tavoitetilasta sekä tulevaisuuden osaamistarpeista. Tämän avulla pystymme määrittämään selkeän suunnan osaamisen kehittämiselle ja johtamiselle.
 • Tyytyväinen henkilöstö
  • Henkilöstön monipuolinen osaaminen otetaan hyötykäyttöön ja heille annetaan mahdollisuus kehittyä.

Kulttuuri

Organisaatiokulttuurin keskiössä on yrityksen sitoutuminen ihmisiin ja hyvinvointiin. Organisaatiokulttuurin kehittäminen on erittäin tärkeää, sillä johtaminen on pääasiassa merkitysten antamista ja kulttuurin luomista. Asioita on helpompi tuoda käytäntöön, kun niille luodaan merkitys, jolloin ne eivät jää vain häilyviksi asioiksi ilman päämäärää. Henkilöstön on tärkeää ymmärtää tekemisensä tarkoitus, johon kulminoituu työskentely yli tiimirajojen ja sitoutuminen organisaatioon. Rantalainen pyrkii vahvistamaan organisaatiokulttuurin kehittämisellä yrityksen sitoutumista ja taustalla on vahvana halu auttaa asiakasta onnistumaan.  Rantalaisen asiantuntijat toimivat asiakkaan kumppanina ja auttavat rakentamaan tämän organisaatiokulttuuria sopivimmilla käytännöillä.

Esimiestyötä voidaan ajatella myös henkilöstövalmentamisena, sillä valmentava esimies saa työntekijän potentiaalin esiin ja työympäristöstä tulee viihtyisä. Ihmisläheisellä otteella, tukien ja kannustaen työntekijät kehittyvät ja pääsevät tavoitteisiinsa. Työskentelystä tulee tehokkaampaa ja vuorovaikutteisempaa.

HR-palvelut, jotka liittyvät kulttuurin rakentamiseen ovat muun muassa:

 • Työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Hyvinvointisuunnitelman laatiminen
 • Palautekulttuurin luominen
 • Arvot ja strategia motivaation sekä hyvinvoinnin tueksi
 • Työturvallisuusselvitykset
 • Työnantajakuvan kehittäminen
 • Rekrytointiprosessin suunnitteleminen
 • Perehdytyssuunnitelman laatiminen
 • Lähtöhaastattelupohjan luominen

Strateginen HR

Parhaimmillaan HR toimii yrityksen liiketoiminnan kehittämisen tukena. Jokaisen yrityksen koosta riippumatta olisi hyvä suunnitella strategisesti omaa henkilöstöhallintoaan. Strategisen HR:n hyödyt ovat pitkäkantoisia ja toiminnan ollessa suunnitelmallista, on myös hyödyt paremmin nähtävissä. Rantalainen auttaa asiakkaan toimintasuunnitelman laatimisessa sekä tukee järjestelmien käyttöönotossa. Toteutamme strategisen HR:n projekteja erikokoisille ja eri toimialoilla toimiville yrityksille.

Strategiseen HR:ään liittyviä tarjoamiamme HR-palveluja ovat muun muassa:

 • HR -kartoitus ja uuden toimintamallin muotoileminen
 • HR -tavoitteiden luominen
 • HR -strategian laatiminen
 • HR -vuoden suunnitteleminen (HR -vuosikello)
 • HR due dilligence
 • Johtamisen kehittäminen
 • Henkilöstöraportointi

HR-palvelut -Rantalainen

Mitä hyötyjä HR-kartoitus tarjoaa sinun yrityksellesi?

 • HR:n yhdistyminen strategiaan
  • Kun HR yhdistetään yrityksesi strategiaan, se tukee myös voimakkaasti sen toteutumista.
 • HR-tavoitteiden luominen
  • Kehitetään yrityksesi henkilöstöhallinnon suunnitelmallisuutta, lisätään henkilöstön hyvinvointia sekä järkevöitetään toimintaa.
 • Kokonaiskuvan saaminen nykyisestä henkilöstöhallinnosta
  • Nykytilanteen kartoittaminen ja tulkinta auttavat yritystäsi suuntaamaan toimintaa oikeaan suuntaan. Myös jo toimivien asioiden tunnistaminen helpottuu sekä uusien prosessien haltuunotto on sujuvampaa.
 • Henkilöstöltä saatuun palautteeseen vastauksien löytäminen
  • Selvitetään, mitä olisi hyvä kehittää henkilöstösi näkökulmasta ja millaisia vastauksia ongelmakohtiin voidaan antaa.
 • Uuden toimintamallin kehittäminen
  • Jalostetaan parhaat toimintatavat osaksi yrityksesi HR:ää ja otetaan selvää mahdollisista ulkoistamiskohdista. Tämän lisäksi selvitetään HR-järjestelmän hyödyt yrityksellesi.

Kartoitettavat osa-alueet nykytoiminnassa:

 • Henkilöstöhallinnon perustoiminnot
 • HR-toimintojen seuranta
 • Palkkaus ja edut
 • Rekrytointi ja perehdytys
 • Esimiestyö
 • Työsuhdeasiat
 • Osaamisen kehittäminen ja motivointi
 • Työhyvinvointi
 • Riskien hallinta

HRM-asiantuntemus

Monissa yrityksissä ei ole olemassa erillisiä henkilöstöjohtamisen asiantuntijoita, vaan henkilöstöhallintoa hoidetaan vasemmalla kädellä. Rantalaisen HRM-asiantuntijapalvelut ovat asiakkaan apuna jatkuvana palveluna, mikäli yritys kaipaa henkilöstöasioihinsa asiantuntijan konsultointia. Rantalaisen laajaa osaamista voi hyödyntää esimerkiksi haastavimmissa HR-suhdeasioissa tai esimerkiksi ottaa avuksi jatkuvana palveluna, jos yrityksellä ei ole omaa HR-osastoa. Asiantuntijamme tukevat asiakasta työsuhdeasioissa sekä HR-päällikköpalveluissa.

Tarjoamme muun muassa seuraavia HRM-asiantuntijapalveluja:

 • HR-projektit (esim. työsuojelutarkastuksen tai YT-neuvotteluiden läpivienti)
 • Työsuhdeasioissa neuvominen
 • Lakisääteisten henkilöstösuunnitelmien laatiminen
 • HR-päällikköpalvelut eli ulkoistettu HR
 • Puhelinpalvelu
 • Uuden työnantajan starttipaketti

HRM-järjestelmät

HR-digitalisaation avulla HRM-järjestelmissä henkilöstöhallinnon prosessit toimivat sähköisessä ympäristössä. HRM-järjestelmä tehostaa HR-toimintoja ja säästää aikaa muun muassa tärkeään henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen.

HRM-järjestelmästä löytyy muun muassa seuraavia ominaisuuksia:

 • HRM-järjestelmän henkilöstöhallinto voidaan integroida palkanlaskennan kanssa, jolloin palkanlaskenta saa tarvitsemansa tiedot suoraan ilman välikäsiä.
 • Koko työsuhteen elinkaari aina rekrytoinneista kehityskeskusteluihin ja työsuhteen päättämiseen asti voidaan hallinnoida HRM-järjestelmässä sähköisesti.
 • HR-järjestelmä huolehtii muistamisesta; kuten hälytykset koeaikakeskusteluihin, merkkipäiviin ja vaikka ensiapukoulutusten päivittämiseen.
 • HRM-järjestelmästä voidaan tuottaa erilaisia henkilöstöraportteja strategisen ohjaamisen tueksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

HR-raportointi

HR-raportoinnin avulla voidaan mitata ja analysoida, kuinka yrityksen toimenpiteet ja henkilöstön kanssa sovitut tavoitteet ovat toteutuneet. Lisätietoa raportointityökalusta.

Webinaarit

Koronan vaikutukset työsuhteissa

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Johanna Söderman

HR-palvelut

010 321 6788

Piia Lundell

HR-asiantuntija

010 321 6504