Yrityksen talouden seurantaa voi tehdä kätevästi ja nopeasti tunnuslukujen avulla. Tunnuslukuja on kuitenkin paljon, löytyy niin myyntikate, käyttökate ja liiketulos kuin oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto, omavaraisuusaste, quick ratio, current ratio… ja lista jatkuu lähes loputtomiin. Miten näistä tulisi valita juuri omalle yritykselle sopivimmat tunnusluvut, joita seurata ja joiden avulla saada tukea yrityksen johtamiseen ja päätöksentekoon?

Hyvä lähtökohta tunnuslukujen valinnalle on ymmärtää se, mitä tunnusluku yrityksen taloudesta kertoo ja mitkä tekijät kyseiseen tunnuslukuun vaikuttavat.  Lisäksi valittuja tunnuslukuja tulee seurata ja analysoida säännöllisesti, ja näin saada tunnuslukujen avulla tukea yrityksen toiminnan johtamiseen. Tunnuslukujen säännöllinen seuranta antaa monesti nopeammin tietoa yrityksen tilasta ja kehityksen suunnasta, kuin pelkkä kirjanpidon raporttien analysointi. Kuitenkin selvitettäessä tunnusluvuissa tapahtuneita muutoksia nousee kirjanpidon raporttien, erityisesti tuloslaskelman ja taseen, analysointi olennaiseen rooliin.

Yrityksen tunnuslukuja on jaoteltu seuraaviin kategorioihin: kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius, toiminnan laajuus ja tehokkuus.

Katso video tunnuslukujen analysoinnista:

Kannattavuus

Kannattavuutta pidetään yrityksen tärkeimpänä toimintaedellytyksenä. Kiteytettynä yrityksen liiketoiminta on kannattavaa silloin, kun sen tulot ovat suuremmat kuin menot. Kannattavuuteen liittyen on hyvä huomioida, että yritystoimintaa aloittaessa ja kasvattaessa on tyypillistä, että menoja syntyy ennen kuin tuloja alkaa kertyä. Tällöin kannattavuutta on hyvä pitää pidemmän aikavälin tavoitteena ja seurata kannattavuuttakin tunnuslukuna jo varhaisesta vaiheesta. Tällöin nähdään, onko uuden tai kasvatettavan yrityksen suunta kehityssuunta oikea, vai tuleeko korjausliikkeitä tehdä tavoitteeseen pääsemiseksi.

Vakavaraisuus

Yrityksen vakavaraisuus on hyvällä pohjalla silloin, kun se selviää myös taloudellisesti heikoimpina aikoina. Yritys on sitä vakavaraisempi, mitä suurempi oman pääoman suhde on vieraaseen pääomaan. Käytännössä vakavaraisuuden tunnusluvut tarkoittavat esimerkiksi yrityksen tappionsietokykyä, sekä sen mahdollisuuksia saada pitkäaikaista vierasta pääomaa eli lainaa.

Maksuvalmius

Yrityksen maksuvalmius takaa toiminnan jatkumisen ilman ongelmia. Yrityksen maksuvalmius on kunnossa, silloin kun se pystyy selviytymään juoksevista kuluistaan, esimerkiksi veroista, palkoista ja ostoista. Huono maksuvalmius voi puolestaan johtaa toistuviin maksuviiveisiin ja sitä kautta ylimääräisiin korkokuluihin tai jopa maksuhäiriöihin.

Yksi haaste kohti yrityksen kannattavuutta onkin kassavirta. Kassavirralle voi aiheuttaa haasteita esimerkiksi myyntilaskujen pitkät maksuajat yhdistettynä nopeasti erääntyviin ostolaskuihin, jolloin kassasta lähtee rahaa ennen kuin sitä saadaan tuloutettua. Toinen haaste kassavirralle voivat olla myös investoinnit, jotka tekevät aukon kannattavankin yrityksen kassaan. Voit lukea aiheesta lisää kassavirtaennustetta käsittelevästä artikkelistamme.

Toiminnan laajuus ja tehokkuus

Toiminnan laajuutta kuvaavia tunnuslukuja ovat esimerkiksi liikevaihto, bruttotulos, taseen loppusumma, laskutus ja henkilöstömäärä. Tehokkuuden tunnusluvut kuvaavat yrityksen resurssien hyödyntämistä, esimerkiksi liikevaihto/henkilö ja nettotulos/henkilö, toisaalta tehokkuuden tunnusluvuilla voidaan mitata myös pääoman käytön tehokkuutta, esimerkiksi seuraamalla vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten tai ostovelkojen kiertoaikoja.

Toiminnan laajuutta ja tehokkuutta mittaavilla tunnusluvuilla seurataan yrityksen kehitystä ja kokoa sekä voidaan tehdä vertailua muihin yrityksiin.

Miten me Rantalaisella voimme auttaa?

Me Rantalaisella autamme mielellämme talouden tunnuslukujen kanssa. Voimme käydä läpi tunnuslukujen valintaa yrityksellesi sekä auttaa tunnuslukujen ja kirjanpidon raporttien analysoinnissa ja tulkinnassa. Lisäksi meiltä saat myös apua siihen, millaisilla toimilla taloutta ja talouden tunnuslukuja voisi parantaa.

Ota rohkeasti yhteyttä talouspäällikköpalveluihimme, niin katsotaan yrityksesi tunnusluvut kuntoon.

 

Lue myös artikkelimme: Tilinpäätöksen tulkinta: näillä vinkeillä analysoit tulosta ja tasetta, jossa veroasiantuntijamme Juho Heikkinen on avannut tarkemmin talouden tunnuslukuja ja mittareita.  

 

Lataa oppaamme yrityksen talouden tunnuslukuihin

 

Ota yhteyttä