Tässä artikkelissa syvennymme yhtiön taseen rakenteeseen, joka kuvaa varojen ja velkojen jakaumaa sekä likviditeettiä. Tutkimme, kuinka varojen ja velkojen painottuminen lyhyen ja pitkän aikavälin kesken vaikuttaa yhtiön sopeutumiskykyyn ja taloudelliseen tehokkuuteen.

Taustaa yhtiön taseelle

Tase on kuvaus yhtiön varoista ja veloista tietyllä hetkellä. Sekä varat että velat ovat taseessa likvidiysjärjestyksessä, millä tarkoitetaan niiden sitoutumisaikaa yhtiössä tulontuottamiseen ja rahoittamiseen. Sitoutumisajan jakopisteenä on yksi vuosi, jota kauemmin sidottu pääoma tai velka on pitkäaikaista, ja alle vuoden ajaksi sidottu pääoma ja velka on lyhytaikaista.

Pysyvät ja vaihtuvat vastaavat

Taseen varoissa eli vastaavissa yli vuoden tuloa tuottavia varoja kutsutaan pysyviksi vastaaviksi ja vuoden kuluessa tuloa tuottavia varoja kutsutaan vaihtuviksi vastaaviksi. Varojen painottuminen sitoutumisajaltaan lyhyen ja pitkän ajan kesken kertoo esimerkiksi nopeudesta, jolla yhtiön on mahdollista sopeutua muutoksiin. Yhtiön omistamat toimitilat tai koneet ja kalusto eivät hetkessä luovuta niihin sidottua pääomaa verrattuna vaihto-omaisuuteen tai myyntisaamisiin.

Taseen varat ja velat painottuvat eri tavoin taseen erissä muun muassa toimialan mukaan. Tase-erien sopusuhtaisuutta on mahdollista arvioida useilla tunnusluvuilla, joilla mitataan tase-erien tehtäviensä mukaista tehokkuutta. Monissa näistä tunnusluvuista tarvitaan myös tuloslaskelman tietoja apuna. Tunnuslukujen laskemisessa olisi hyvä, jos kyseinen luku lasketaan vähintään kolmelta vertailukelpoiselta ajankohdalta, jotta arviota trendistä olisi mahdollista tehdä. Joihinkin tase-eriin voi liittyä piirteitä, jotka eivät suoraan käy ilmi tilinpäätöksestä.

Vastaavatko taseen varoihin merkityt erät markkina-arvojaan tilinpäätöshetkellä?

Kysymys on merkittävä siitä syystä, että jos taseen varat olisi mahdollista realisoida tietyllä hetkellä, ja saaduilla varoilla maksetaan yhtiön velat pois jäävät jäljelle omistajille kuuluva osuus varoista. Velat ovat todellisia ja siinä määrässä taseeseen merkittyjä kuin niitä on maksamatta tilinpäätöshetkellä. Varoihin sen sijaan liittyy arvostus- ja jaksotusperiaatteita, jotka eivät joka hetki huomioi kaikkien varojen markkina-arvoa.

Edellä kuvatulla tavalla laskettu oman pääoman määrä voi tämän myötä olla suurempi tai pienempi kuin kirjanpidollisen taseen oma pääoma. Toiminnan jatkuvuuden periaate on kuitenkin oletuksena, kun yhtiötä analysoidaan, ja tämän vuoksi kirjanpidon tase toimii perustana laskelmille taseen rakenteeseen liittyen.

Jatkuvuuden periaatteesta huolimatta taseen varojen tulontuottamiskyvyn arviointi on tärkeää. Tulontuottamiskyvyn arviointi on usein myös vaikeaa, koska tilinpäätös ei usein tarjoa työkaluja liiketoiminnan ytimeen, jossa yhtiön johto operoi. Ne varat tai osa varoista, joilla ei ole enää tulontuottokykyä yhtiön toimintaan, tulisi kirjata kuluksi. Kyseiset tuottamattomat ja syystä tai toisesta edelleen taseessa olevat varat ovat liikalihavuutta, johon puututaan esimerkiksi saneerauksen, yrityskaupan tai yhtiön johdon vaihtumisen yhteydessä.

Taseen arvioimisen tärkeimmät huomiot

  • tarkastele ja arvioi tase-eriä useamman kuin yhden tunnusluvun avulla
  • huomioi yhtiön toimialan perusteella taseeseen sitoutuvia pääomia tunnuslukujen lisäksi
  • pääomien tuottomittarit ja omavaraisuusaste pysyvien vastaavien, oman pääoman ja pitkäaikaisen vieraan pääoman määrän arviointiin
  • lyhytaikaiset maksuvalmiusmittarit ja käyttöpääomamittarit vaihtuvien vastaavien ja lyhytaikaisen vieraan pääoman määrän arviointiin

Jatkoartikkeleissa käsitellään tarkemmin taseen eri osien funktioita sekä varojen että velkojen osalta ja miten eri tase-erät suhteutuvat toisiinsa. Taseen kullakin erällä varoissa tulisi olla tehtävä tulontuottamisessa, jotta velkoihin liittyvät velvoitteet saadaan hoidettua. Mikäli tasetta on lihotettu toimintaan kuulumattomilla tai muuten heikosti tuottavilla varoilla, alkaa tuloskunto laskea ja jättää ensimmäisenä omalle pääomalle laskettavan korvauksen tuottamatta.

Rantalaisen asiantuntijat taseen tulkinnan tukena

Rantalaisen talouspäällikkö-, CFO- ja controller -palvelut tarjoavat kaikenkokoisille yrityksille kattavan analyysin yhtiön taloudellisesta tilanteesta taseen ja yrityksen muiden tunnuslukujen avulla.

Talouspäällikkö-, CFO- ja controller-palvelut