Tässä artikkelissa tarkastellaan käyttöpääomien merkitystä yrityksen taloudenhallinnassa. Käymme läpi käyttöpääomaerien, kuten rahoitusomaisuuden, lyhytaikaisten saamisten ja vaihto-omaisuuden sekä lyhytaikaisten velkojen, vaikutusta yrityksen maksuvalmiuteen. 

Käyttöpääomien määrät

Taseen käyttöpääomaeriä ovat varojen osalta rahoitusomaisuus, lyhytaikaiset saamiset ja vaihto-omaisuus, sekä lyhytaikainen vieras pääoma velkojen osalta. Käyttöpääomaa muodostuu liiketoiminnan yhteydessä yhtiön sidosryhmien etenkin asiakkaiden, toimittajien ja työntekijöiden kanssa. Käyttöpääomaerät kuuluvat yhtiön taseessa likvideihin varoihin ja velkoihin, mikä tarkoittaa, että niiden muutokset vaikuttavat yhtiön rahavaroihin vuoden sisällä. Käyttöpääomaerien kokoa tarkastellaan vertaamalla niiden keskinäisiä kokosuhteita, sekä laskemalla niiden kiertonopeuksia. Keskinäiset kokosuhteet hahmottavat yhtiön maksuvalmiutta. Kiertonopeus kertoo, miten nopeasti lyhytaikainen varallisuus realisoituu rahavaroihin ja lyhytaikaiset velat erääntyvät maksettaviksi.

Lyhyen aikavälin maksuvalmiustunnusluvut mittaavat taseen vaihtuvien vastaavien ja lyhytaikaisen vieraan pääoman tasapainoa. Vaihtuvien vastaavien pääasialliset erät ovat vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja rahavarat. Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan otetaan tässä huomioon sekä koroton että korollinen lyhytaikainen vieras pääoma. Näitä eriä ovat esimerkiksi 12 kuukauden sisällä erääntyvät lainat, ostovelat ja työntekijöihin liittyvät palkka- ja muut velat. Periaatteena on mitata lyhytaikaisten rahan tai rahaksi muutettavan omaisuuden kyky kattaa lyhytaikaiset velat.

Happotestissä (Quick ratio) verrataan vaihtuvien vastaavien rahavarojen ja myyntisaamisten yhteismäärää lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Nämä varat ovat rahaa tai rahaksi muuttuvia yleensä 14–45 päivän aikana riippuen yhtiön asiakkailleen antamista maksuehdoista. Lyhytaikaiset velat erääntyvät 12 kuukauden aikana painottuen ostovelkojen ja lainojen osuuksien mukaan. Ostovelat ovat yleensä kuukauden sisällä maksettavia, kun lainojen lyhennykset voivat olla usean kuukaudenkin kuluttua maksettavia. Happotestin tunnusluvun viitearvona käytetään yhtä (1) tai 100 %, jolloin testissä huomioitavat varat kattavat lyhytaikaiset velat. Huomattavan matala tunnusluku realisoituu yhtiön arjessa maksuvaikeuksina ja maksusuunnitelmien tekemisenä velkojille.

Current ratiossa lyhytaikaisten velkojen maksukykyyn otetaan huomioon lisäksi vaihto-omaisuus, jonka voidaan olettaa muuttuvan rahavaroiksi alle vuodessa mutta yleensä hitaammin kuin myyntisaamiset. Vaihto-omaisuuden realisoituminen rahavaroiksi riippuu vaihto-omaisuuden kiertonopeudesta. Current ration viitearvo vaihtelee toimialan mukaan. Esimerkiksi palveluita myyvällä yhtiöllä ei ole välttämättä vaihto-omaisuutta ollenkaan, kun taas kaupan alalla vaihto-omaisuus on huomattavassa roolissa yhtiön varallisuuden hallintaa.

Tilanteita, joissa lyhyen aikavälin maksuvalmiusmittarit osoittavat velkojen olevan selvästi varoja suuremmat ovat esimerkiksi yhtiön aloittaessa toimintaansa, yhtiön toiminta on kannattamatonta tai toiminta on kokonaan pysähdyksissä hetkellisesti. Yhtiön maksuvalmius voi myös vaihdella huomattavasti esimerkiksi vuoden aikana. Näistä syistä maksuvalmiutta mittaavia tunnuslukuja ja niihin liittyvien tase-erien tasapainoa olisi tärkeää mitata useammalta ajankohdalta trendin tai toistuvuuden toteamiseksi.

Taseen arvioimisen tärkeimmät huomiot

  • tarkastele ja arvioi tase-eriä useamman kuin yhden tunnusluvun avulla
  • huomioi yhtiön toimialan perusteella taseeseen sitoutuvia pääomia tunnuslukujen lisäksi
  • pääomien tuottomittarit ja omavaraisuusaste pysyvien vastaavien, oman pääoman ja pitkäaikaisen vieraan pääoman määrän arviointiin
  • lyhytaikaiset maksuvalmiusmittarit ja käyttöpääomamittarit vaihtuvien vastaavien ja lyhytaikaisen vieraan pääoman määrän arviointiin

Taseen käyttöpääomaerät ovat yhtiön päivittäiseen liiketoimintaan liittyviä korottomia saamisia ja velkoja. Käyttöpääomaerät vaikuttavat yhtiön lyhyen aikavälin maksuvalmiuteen.

Rantalaisen asiantuntijat taseen tulkinnan tukena

Rantalaisen talouspäällikkö-, CFO- ja controller -palvelut tarjoavat kaikenkokoisille yrityksille kattavan analyysin yhtiön taloudellisesta tilanteesta taseen ja yrityksen muiden tunnuslukujen avulla.

Talouspäällikkö-, CFO- ja controller-palvelut