Tässä artikkelissa tarkastellaan nettokäyttöpääoman merkitystä yrityksen talouden hallinnassa. Käymme läpi nettokäyttöpääoman laskentaa, siihen vaikuttavia tekijöitä kuten vaihto-omaisuutta, myyntisaamisia ja ostovelkoja, sekä näiden osatekijöiden kiertoaikojen hallinnan vaikutusta yrityksen maksuvalmiuteen ja taloudelliseen suorituskykyyn.

Nettokäyttöpääoma

Current ratiossa lasketaan rahoitusomaisuuden, saamisten ja vaihto-omaisuuden suhdeluku lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Nettokäyttöpääoma on näiden taseen varojen ja velkojen erotus. Usein erotus on positiivinen eli vaihtuvat vastaavat ovat suuremmat kuin lyhytaikaiset velat. Tämä merkitsee, että osa vaihtuvista vastaavista joudutaan rahoittamaan pitkäaikaisella vieraalla pääomalla ja omalla pääomalla. Nettokäyttöpääoma voi olla myös negatiivinen, joka merkitsee, että osa pysyvistä vastaavista rahoitetaan lyhytaikaisella vieraalla pääomalla, joka on osittain tai kokonaan korotonta.

Negatiivinen nettokäyttöpääoma tarkoittaa myös sitä, että current ratio on vähemmän kuin 100 %, ja happotestin tunnusluku vielä vähemmän. Sekä nettokäyttöpääomatilannetta ja samalla maksuvalmiutta voidaan yrittää säädellä vaikuttamalla käyttöpääomaerien kiertoaikoihin. Mitä nopeampi kiertonopeus on, sen pienempi pääoma tai velka on taseeseen sitoutunut.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus liittyy etenkin kaupan alaan, mutta myös valmistavaan toimintaan. Vaihto-omaisuuteen aktivoidaan niiden luovutettavien tuotteiden kustannukset, joita ei ole vielä luovutettu taseen laatimisajankohtana. Vaihto-omaisuuden kiertonopeus lasketaan jakamalla vaihto-omaisuuden arvo edellisen 12 kuukauden sellaisilla kustannuksilla, joita vaihto-omaisuuteen aktivoidaan. Kuukausiksi muutettaessa tämä suhdeluku kerrotaan 12:lla. Esimerkiksi jos aktivoitavat ostot ovat vuodessa 120, ja vaihto-omaisuus tilinpäätöksessä on 30, saadaan kiertonopeudeksi kuukausina 3.

Myyntisaamiset

Myyntisaamiset ovat tilinpäätöshetkeen mennessä luovutettujen hyödykkeiden asiakkaan maksun osalta avoimia saamisia. Myyntisaamisten määrään vaikuttaa asiakkaille annettu maksuehto. Myyntisaamisten kiertoaika lasketaan myyntisaamisten suhteena edellisen 12 kuukauden liikevaihtoon, ja suhdeluku kerrotaan 365:llä, jolla kiertoaika tulee ilmaistuksi päivinä. Maksuehdon lyhentämisen lisäksi myyntisaamisten määrää voidaan pienentää esimerkiksi laskusaatavarahoituksella, jossa rahoitusyhtiö ostaa myyntisaamiset sovitulla hinnalla yhtiöltä osin tai kokonaan. Maksuehtoa suurempi kiertoaika myyntisaamisissa voi tarkoittaa, etteivät yhtiön asiakkaat syystä tai toisesta maksa laskuja ajallaan.

Ostovelat

Ostovelat ovat tilinpäätöshetkeen mennessä vastaanotettujen hyödykkeiden toimittajille maksamatta oleva osa. Vastaavasti kuten myyntisaamisissa, ostovelkojen määrään ja niiden kiertonopeuteen vaikuttavat ostovelkoihin saadut maksuehdot toimittajilta. Ostovelkojen kiertoaika lasketaan jakamalla tilinpäätöshetken ostovelat edellisen 12 kuukauden ostoilla, ja päiviksi muuttaminen tapahtuu kertomalla saatu suhdeluku 365:llä. Joissakin tapauksissa toimittajat saattavat tarjota laskuissaan maksuehtoalennuksia, joka tarkoittaa alennusta laskusta, mikäli laskun maksaa tiettyyn päivään mennessä ennen ilmoitettua eräpäivää. Laskun ennenaikainen maksu saattaa olla järkevää, kun muuttaa saadun alennuksen vuosikoroksi (tuotto) laskun alkuperäisen pääoman suhteen. Korkoprosentti on todennäköisesti suurempi kuin omalle pääomalle asetettu tuottovaatimus.

Taseen arvioimisen tärkeimmät huomiot

  • tarkastele ja arvioi tase-eriä useamman kuin yhden tunnusluvun avulla
  • huomioi yhtiön toimialan perusteella taseeseen sitoutuvia pääomia tunnuslukujen lisäksi
  • pääomien tuottomittarit ja omavaraisuusaste pysyvien vastaavien, oman pääoman ja pitkäaikaisen vieraan pääoman määrän arviointiin
  • lyhytaikaiset maksuvalmiusmittarit ja käyttöpääomamittarit vaihtuvien vastaavien ja lyhytaikaisen vieraan pääoman määrän arviointiin

Nettokäyttöpääoma kertoo, kuinka paljon tarvitaan mahdollisesti korollista velkaa korottomien lyhytaikaisten varojen rahoittamiseksi. Käyttöpääomaerien kiertoaika ilmaisee kuinka kauan yhtiö rahoittaa korottomasti asiakkaitaan ja kuinka kauan toimittajat rahoittavat yhtiötä veloittamatta korkoa.

Rantalaisen asiantuntijat taseen tulkinnan tukena

Rantalaisen talouspäällikkö-, CFO- ja controller -palvelut tarjoavat kaikenkokoisille yrityksille kattavan analyysin yhtiön taloudellisesta tilanteesta taseen ja yrityksen muiden tunnuslukujen avulla.

Talouspäällikkö-, CFO- ja controller-palvelut