Verohallinto julkaisi 24.11.2020 päivitetyn ohjeensa arvonlisäveron vähennysoikeudesta. Ohjetta päivitettiin KHO 2017:129 oikeustapauksen johdosta, joka muutti verotuskäytäntöä. Kyseinen oikeustapaus koski tytäryhtiön osakkeiden myyntiin liittyvien kulujen sisältämän arvonlisäveron vähennysoikeutta.

Emoyhtiö oli ennen osakkeiden myyntiä suorittanut tytäryhtiöilleen arvonlisäverollisia hallintopalveluja. Konsernin liiketoiminnan lopettamisen yhteydessä emoyhtiö myi kaikkien tytäryhtiöidensä osakkeet. Päätöksen mukaan emoyhtiöllä oli oikeus vähentää tytäryhtiöiden osakkeiden myyntiin liittyvien hankintojen arvonlisävero yleiskuluna. Verohallinnon ohjeiden mukaan päätöksessä esitetty periaate on sovellettavissa myös muissa liiketoiminnan lopettamistilanteissa, kun emoyhtiö myy sellaisten konserniyhtiöiden osakkeita, joille se on suorittanut arvonlisäverollisia hallintopalveluja. Liiketoiminnan lopettamisen yhteydessä syntyvien osakkeiden myyntiin liittyvien hankintojen arvonlisäveron voi näin ollen vähentää yleiskuluna.

Muissa kuin edellä mainituissa liiketoiminnan lopettamistilanteissa syntyvien osakkeiden myyntikulujen katsotaan edelleen liittyvän välittömästi osakkeiden arvonlisäverottomaan myyntiin. Tällaisten hankintojen arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen KHO:2011:52 päätöksen nojalla.

 

Verohallinnon päivitetty ohje ”Arvonlisäveron vähennysoikeudesta (VH/3056/00.01.00/2020).