Yritysten tosiasialliset edunsaajat tulee rekisteröidä kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa määriteltyä henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa yrityksessä. Tosiasialliset edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yhtiön omistajia.

Tosiasiallinen edunsaaja ja rahanpesulaki

Tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen perustuu rahanpesulakiin (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017) ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulain mukaan yhteisön on hankittava ja pidettävä yllä täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan ja annettava nämä tiedot pyynnöstä lain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille, jotka ovat lain mukaisesti velvolliset tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi finanssi- ja vakuutusalan toimijat, tilintarkastajat ja asianajajat ym. Tosiasiallisten edunsaajien rekisteröinnistä puolestaan säädetään kaupparekisterilaissa.

Tosiasiallisen edunsaajan määritelmä

Tosiasiallinen edunsaaja määritellään rahanpesulain 1 luvun 5 – 7 §:ssä. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on yrityksessä yli 25 prosentin omistusoikeus tai äänivalta, tai joka muulla tavoin tosiasiallisesti käyttää yrityksessä määräysvaltaa.  Omistus- tai äänioikeuden käyttö voi olla suoraa tai välillistä, eli toisen yhteisön kautta tapahtuvaa. Henkilö voi siis olla tosiasiallinen edunsaaja em. määräysvallan, esimerkiksi osakassopimuksen perusteella, vaikka hänen omistusosuutensa ei ylittäisikään 25 %:a.

Yrityksellä voi olla edellytykset täyttäviä edunsaajia yksi tai useampia, tai ei yhtään edunsaajaa. Yrityksen tulee tehdä ilmoitus myös tilanteessa, kun yrityksellä ei ole edunsaajaa tai edunsaajaa ei ole mahdollista tunnistaa. Tällöin PRH merkitsee kaupparekisteriin edunsaajiksi hallituksen jäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, toimitusjohtajan tai muun vastaavassa asemassa olevan henkilön.

Edunsaajien tunnistaminen on aina yrityksen vastuulla. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.

Ilmoitusvelvollisuus koskee yrityksiä laajasti

Velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot koskee arviolta noin 300 000 yritystä. Osakeyhtiöt ja osuuskunnat ovat ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisia. Myös avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, joiden edunsaaja on muu henkilö kuin yhtiömies, ovat velvollisia tekemään ilmoituksen. Sen sijaan pörssiyhtiöiden ja yksityisten elinkeinonharjoittajien (eli toiminimiyrittäjien) ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Säätiöiden ja rekisteröityjen yhdistysten ei tarvitse erikseen ilmoittaa tosiasiallisia edunsaajia kaupparekisteriin. Yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä pidetään tosiasiallisina edunsaajina. Säätiöiden osalta tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä ja hallintoneuvoston jäseniä.

PRH:n nettisivuilta löytyy tarkat tiedot ilmoitusvelvollisista yritysmuodoittain.

Edunsaajien ilmoittaminen

Yrityksillä on 1.7.2019 alkaen vuosi aikaa tehdä ilmoitus, ja ilmoitus tulee olla tehtynä 1.1.2019-1.7.2020 välisenä aikana. Tämän jälkeen ilmoitus tulee tehdä aina, kun perustetaan uusi yritys tai jo olemassa olevan yrityksen edunsaajien tiedot muuttuvat.

Edunsaajista merkitään kaupparekisteriin nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, kotikunta (tai ulkomailla asuvasta henkilöstä kotimaa ja kotiosoite) sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Tilitoimisto tai asiamies voi ilmoittaa edunsaajatiedot yrityksen puolesta, jos yritys on valtuuttanut asiamiehen tekemään ilmoituksen. Ilmoitus, kuten myös asiamiehen valtuuttaminen, tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. PRH ei peri edunsaajailmoituksesta käsittelymaksua.

Edunsaajatietojen saatavuus

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot. Tietoja voivat saada PRH:lta vain ne, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus, eli käytännössä ns. ilmoitusvelvolliset. Tiedon pyytäjän on myös annettava käyttötarkoituksestaan selvitys PRH:n tähän tarkoitukseen tekemällä lomakkeella. Edunsaajatiedot ovat maksullisia.

 

Blogikirjoituksen on kirjoittanut veroasiantuntija Tuija Saarinen.

Lue lisää Rantalaisen veropalveluista

 

Ota yhteyttä