Sulautuminen ja jakautuminen ovat yritysjärjestelyjä, joiden avulla konsernirakennetta voidaan yksinkertaistaa tai puolestaan eriyttää. Sulautumisessa yksi tai useampi sulautuva yhtiö sulautuu, joko olemassa olevaan tai uuteen perustettavaan, sulautumisen vastaanottavaan yhtiöön. Jakautuminen on puolestaan sulautumisen vastakohta, jossa jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavaan, joko olemassa olevaan tai jakautumisen yhteydessä perustettavaan uuteen yhtiöön.

”Kun sulautuminen ja jakautuminen toteutetaan EVL:ssä säädettyjen edellytyksien mukaisesti oikein, kyse on veroneutraalista yritysjärjestelystä, jolloin välittömiä tuloveroseuraamuksia ei synny järjestelyihin osallistuville yrityksille tai niiden omistajille”

Sulautuminen

Sulautumisesta säädetään elinkeinoverolain (EVL) 52 a ja b §:ssä sekä osakeyhtiölain 16 luvussa. Säännösten mukaan sulautuminen toteutetaan siten, että sulautuva yhtiö purkautuen selvitysmenettelyttä siirtää varat ja velat yhtenä kokonaisuutena sulautumisen vastaanottavalle yhtiölle. Yleensä sulautumisessa maksetaan sulautumisvastiketta, joka on useimmiten vastaanottavan yhtiön osakkeita. Elinkeinoveroalin mukaan vastike voi olla myös rahaa, kuitenkin enintään kymmenen prosenttia vastikkeena annettavien osakkeiden yhteenlasketusta nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa osakkeita vastaavasta osuudesta maksettua osakepääomaa.

Erilaisia sulautumismuotoja on useita. Sulautuminen voi tapahtua esimerkiksi siten, että yksi tai useampi yhtiö sulautuu vastaanottavaan yhtiöön (absorptiosulautuminen) tai vähintään kaksi sulautuvaa yhtiötä sulautuu perustamalla yhdessä vastaanottavan yhtiön (kombinaatiosulautuminen). Tytäryhtiösulautumisella tarkoitetaan absorptiosulautumista, jossa sulautumiseen osallistuvat yhtiöt omistavat kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet sekä muut
osakkeisiin oikeuttavat erityisoikeudet. Sisaryhtiösulautuminen on kysymyksessä silloin, kun tytäryhtiö sulautuu toiseen saman emoyhtiön kokonaan omistamaan tytäryhtiöön. Muita sulautumismuotoja ovat lisäksi mm. vastavirta- ja kolmikantasulautuminen. Huolellisesti ja oikein toteutetulla sulautumisella voidaan saavuttaa konkreettisia hyötyjä, kuten keventää konsernin hallintoa, selkeyttää konsernirakennetta ja parantaa tehokkuutta. Sulautumisella voidaan lopettaa turhia yhtiöitä ilman selvitysmenettelyä, saadaan järkeistettyä sekä vähennettyä hallinnollisia kuluja ja saadaan aikaan sujuvampi toiminta.

Jakautuminen

Jakautumisesta säädetään EVL 52 c §:ssä sekä osakeyhtiölain 17 luvussa. Jakautumisessa jakautuva osakeyhtiö purkautuu selvitysmenettelyttä siten, että sen varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle osakeyhtiölle, jolloin jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena omistamiensa osakkeiden suhteessa vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia tai sen hallussa olevia omia osakkeita. Vastike voi olla myös rahaa, mutta sen määrä ei saa ylittää 10 prosenttia vastikkeena annettavien osakkeiden määrästä. Jakautuminen voidaan toteuttaa joko kokonaisjakautumisena tai osittaisjakautumisena. Kokonaisjakautumisessa osakeyhtiö purkautuu ja samaan aikaan se menettää Y-tunnuksensa ilman selvitysmenettelyä siten, että kaikki sen varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle osakeyhtiölle. Puolestaan osittaisjakautumisessa osakeyhtiö selvitysmenettelyttä siirtää, ilman että se purkautuu, yhden tai useamman liiketoimintakokonaisuutensa sellaisenaan yhdelle tai useammalle osakeyhtiölle ja jättää vähintään yhden liiketoimintakokonaisuuden siirtävään yhtiöön. Osittaisjakautumisessa jakautuvan yhtiön Y-tunnus säilyy samana ja jotta osittaisjakautuminen on toteutettavissa, edellytetään jakautuvalla yhtiöllä olevan vähintään kaksi eri liiketoimintakokonaisuutta.

Jakautuminen on järkevä tapa keventää yrityksen raskaaksi muodostunutta taserakennetta jakamalla yritykseen kertyneitä voittovaroja eri yhtiöihin, eriyttää ja siten selkeyttää liiketoimintakokonaisuuksia omiin yhtiöihin. Tästä syystä jakautuminen on hyvä riskien hallinnointitapa sekä verosuunnittelukeino esimerkiksi ennen yrityskauppaan valmistautumista. Jakautumisella sekä näin ollen taseen keventämisellä voidaan edesauttaa lisäksi yhtiön avainhenkilöstön ja työntekijöiden sitouttamista helpommin, jos yhtiöön halutaan hankkia uusia osakkaita. Henkilöstö voi tällöin hankkia liiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeita edullisempaan hintaan, kun toiminta on ensin eriytetty liiketoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi ja yhtiöön kertyneiden voittovarojen hallinnointia jatkavaksi yhtiöksi.

Verotuksellinen tarkastelu sulautumisessa ja jakautumisessa

Kun sulautuminen ja jakautuminen toteutetaan EVL:ssä säädettyjen edellytyksien mukaisesti oikein, kyse on veroneutraalista yritysjärjestelystä, jolloin välittömiä tuloveroseuraamuksia ei synny järjestelyihin osallistuville yrityksille tai niiden omistajille. Perusajatuksena näissä yritysjärjestelyissä on jatkuvuusperiaate ja luovutusvoiton verotuksen lykkääntyminen järjestelyä seuraavaan luovutukseen.

Sulautuvaa ja vastaanottavaa yhtiötä verotetaan erillisinä verovelvollisina siihen asti, kun sulautuminen on tullut voimaan eli sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. EVL:n mukaan sulautumisten verotuksessa noudatetaan jatkuvuusperiaatetta, jonka mukaisesti sulautumisessa siirtyneet hankintamenot ja muut menot vähennetään vastaanottavan yhtiön verotuksessa samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty sulautuvan yhtiön verotuksessa. Verotuksessa ei synny vähennyskelpoista sulautumistappiota tai veronalaista sulautumisvoittoa. Muutamassa sulautumismuodossa sulautuminen on verotuksessa mahdollista toteuttaa ilman sulautumisvastikkeen antamista. Tällaisia sulautumismuotoja ovat tytäryhtiö- ja sisaryhtiösulautuminen. Sulautuvalla yhtiöllä voi olla sulautumishetkellä vähentämättä olevia tulolähteen tappioita ja luovutustappioita. Niiden siirtyminen vastaanottavalle yhtiölle edellyttää, että sulautuminen on toteutettu EVL:n yritysjärjestelysäännösten mukaisesti. Tappioiden siirtyminen on kuitenkin aina syytä analysoida asiantuntijan avulla, jos sulautuvassa yhtiössä on tapahtunut omistajanvaihdos. Tällöin sulautuva yhtiö voi hakea tappioidensa vähentämiseen poikkeuslupaa ennen sulautumista. Poikkeuslupaa voi hakea myös sulautumisen tai jakautumisen jälkeen, mutta tällöin vastaanottavan yhtiön tulee toimia poikkeusluvan hakijana.

Myös jakautumisen veroneutraaliuden edellytyksenä on jatkuvuusperiaate, jolloin esimerkiksi omistusajat eivät katkea. Tällä on puolestaan merkitystä mm. 10 vuoden omistusaikaa ja hankintameno-olettamaa laskettaessa, jos osakkeen omistaja luovuttaa osakkeita jatkossa. Varainsiirtoveroseuraamuksia ei synny, mikäli järjestely täyttää sekä EVL:n, että OYL:n säännökset. Kun jakautumisvastikkeena saadaan vastaanottavan yhtiön liikkeelle laskemia uusia osakkeita, osakkaan ei siis katsota luovuttavan jakautuvan yhtiön osakkeita. Luovutusvoittoverotus lykkääntyy siihen, kunnes osakas luovuttaa saamansa vastaanottavan yhtiön osakkeet. Tällä voi olla merkitystä esimerkiksi arvioitaessa EVL 6 b §:n mukaista käyttöomaisuusosakkeiden verovapaata luovutusta koskevaa omistusaikaedellytystä. Silloin kun jakautuminen ei täytä elinkeinoverolain edellytyksiä, kyse on jakautuvan yhtiön purkautumisesta, jolloin veroseuraamukset voivat muodostua hyvinkin suuriksi.

Asiantuntijan avulla onnistuneeseen lopputulokseen

Sekä sulautumisen että jakautumisen monivaiheinen prosessi kestää yleensä noin kuusi kuukautta. Molempiin yritysjärjestelyihin liittyy riskejä, jotka realisoituessaan saattavat tulla järjestelyyn osallistuvalle yhtiölle kalliiksi. Huolellinen suunnittelu sekä ennakkoratkaisun hakeminen asiantuntijan avulla ovat keinoja välttyä ikäviltä veroseuraamuksilta sekä muilta yllätyksiltä ja varmistua siitä, että järjestely toteutetaan tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla yhtiön ja omistajan etu huomioiden. Asiantuntijaa on syytä käyttää avuksi jo järjestelyn alkuvaiheesta asti, jotta mm. sulautumis- ja jakautumissuunnitelmat laaditaan oikein ja että kaikki viranomaisilmoitukset, rekisteröinnit sekä pöytäkirjat ovat toteutettu oikea-aikaisesti sekä lain vaatimalla tavalla.

Mikäli yhtiön konsernirakenteen järjestely tarkoituksenmukaisemmaksi on ajankohtaista tai pohdit muita muutoksia yrityksen toimintaan, kokeneet asiantuntijamme avustavat mielellään erilaisissa yritysjärjestelyissä sekä muissa verotukseen liittyvissä asioissa – tutustu yritysverotus -sivuumme ja kysy lisää!

 

Tutustu yritysverotus -sivuun