Vuosi 2022 toi mukanaan muutamia merkittävämpiä muutoksia henkilö- ja yritysverotukseen. Pääosin verouudistukset ovat kuitenkin melko vähäisiä ja esimerkiksi palkansaajien ansiotulon verotus pysyi suhteellisen muuttumattomana vuoteen 2021 verrattuna, niin valtion tuloveron kuin kunnallisveronkin osalta. Tässä artikkelissa esittelemme tiivistettynä olennaisimmat vuonna 2022 voimaan tulevat verouudistukset.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimusorganisaation kanssa tehtävästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta saadaan tehdä EVL- ja MVL-verotuksessa 150 %:n suuruinen lisävähennys verovuosien 2022–2027 aikana. Lisävähennykseen on oikeutettu yhteistyössä tutkimusorganisaation kanssa syntyneistä alihankintalaskuista. Lisävähennystä ei myönnetä, jos verovuonna vähennettävä määrä on alle 5.000 euroa. Vähennyksen yläraja on 500.000 euroa per verovuosi. Vuoden 2021 loppuun asti lisävähennys on 50 %:n suuruinen.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksellä tuetaan vuosina 2022-2027 korotetusti öljylämmityksestä luopuvia kotitalouksia. Tänä aikana öljylämmityksestä luopumiseen kohdistuvista työvoima- ja palvelukustannuksista voi saada enimmillään 3.500 euron kotitalousvähennyksen, joka on 1.250 euron korotus normaaliin 2.250 euron vähennykseen.

Vuosina 2022-2023 kotitalousvähennyksellä tuetaan korotetusti lisäksi kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön kustannuksia siten, että kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 3.500 euroa/vuosi (normaalisti 2.250 euroa/vuosi).

Korotettujen vähennysten osalta työn osuudesta kotitalousvähennyksen suuruus on 60 % ja palkkakuluista 30 %. Normaalisti kotitalousvähennyksen määrä työn osuudesta on 40 % ja palkkakulujen osalta 15 %.

Yhteismetsät

Yhteismetsällä on vuodesta 2022 alkaen oikeus metsävähennykseen vain, jos yli puolet yhteismetsän omistajista on luonnollisia henkilöitä/kuolinpesiä. Rajoitus koskee 1.1.2022 jälkeen hankittavia metsiä.

Työsuhde-etujen muutokset

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvo alenee 85 eurolla kuukaudessa. Tuki on määräaikainen vuosille 2022-2025 ja koskee hybridi- ja kaasuautoja, jotka on otettu käyttöön aikaisintaan vuonna 2021 ja joiden hiilidioksidipäästöt ovat enintään 100 g/km.

Työttömyysvakuutusmaksu poistuu alle 18-vuotiailta

1.8.2022 alkaen maksettavista palkoista peritään työttömyysvakuutusmaksua vain täysi-ikäisenä tehdystä työstä. 31.7.2022 asti työttömyysvakuutusmaksua peritään 17-64-vuotiailta työntekijöiltä.

Asuntolainan korkovähennys

Henkilöverotuksessa tehtävä asuntolainan korkovähennys alenee 5 %:in vuonna 2022. Vuonna 2021 asuntolainan korkokuluista vähennettiin verotuksessa 10 %. Korkovähennys poistuu näillä näkymin kokonaan vuoden 2023 alusta alkaen.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2022

Verovapaan kotimaan päivärahan suuruus on 45 euroa ja osapäivärahan 20 euroa vuonna 2022. Verovapaa kilometrikorvaus on 46 senttiä kilometriltä.

Tarkemmat erittelyt verovapaista matkakustannusten korvauksista, kuten esimerkiksi eri maiden ulkomaan päivärahoista, löytyvät Verohallinnon ohjeesta ”Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2022” (VH/5752/00.01.00/2021).

Täyssähköautojen vapauttaminen autoverosta

Täyssähköautot ehdotetaan vapautettavaksi autoverosta 1.1.2022 alkaen. Muutos koskisi autoja, joiden käyttövoima on yksinomaan sähkö tai vety. Lisäksi Verohallinto palauttaisi täyssähköautosta maksetun veron takautuvasti ajalta 1.10.-31.12.2021. Verohallinto palauttaisi veron automaattisesti.