Vuosi 2021 toi mukanaan useita muutoksia, niin henkilö kuin yritysverotukseenkin. Näkyvimpiä trendejä verotuksessa ovat olleet haittaverojen korotukset esimerkiksi alkoholi-, tupakka- ja polttoaineverojen osalta. Haittaverojen korotusten vastapainona voidaan nähdä verotuksessa aiempaa enemmän korostuneet ”vihreät kannustimet”, kuten mm. määräaikaiset alennukset sähköautojen verotusarvoon sekä sähkökäyttöisten ajoneuvojen latausedun vapauttaminen kokonaan verosta.

Päivärahat, kilometrikorvaukset ja työnantajamaksut ovat päivittyneet.

Verotuksen ja ennakkoperinnän avaintietoja vuodelle 2021 -taulukko

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja vuonna 2021

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nostettiin 15 000 euroon (veroton liikevaihto). Vuonna 2020 alv-velvollisuuden alaraja oli 10 000 euroa. Uudistus tarkoittaa myös sitä, että arvonlisäveron alarajahuojennus kasvaa, vaikka huojennuksen oikeuttavaan liikevaihdon yläraja pysyi ennallaan 30 000 eurossa.

Verohallinto: Arvonlisäveron alarajahuojennus

Henkilöstöantien verotus 2021

Listaamattomien yhtiöiden henkilöstöanteihin on tullut muutoksia. 1.1.2021 alkaen listaamattoman yhtiön henkilöstöannin voi järjestää käyttäen yhtiön osakkeen matemaattista arvoa käyvän arvon sijasta. Matemaattinen arvo on yleensä huomattavasti pienempi kuin käypä arvo. Tällöin osakeannista ei tule veronalaista etua, kun osakkeen merkintähinta on vähintään samansuuruinen kuin osakkeen matemaattinen arvo.

Jotta uudet säännökset soveltuvat yhtiön järjestämään henkilöstöantiin, on lain määrittämät edellytykset täytyttävä. Lisätietoja saat asiantuntijoiltamme tai asian lain käsittelytiedoista.

Valtiovarainministeriö: Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi

Finlex lakimuutos

Koneiden ja laitteiden, sekä pienhankintojen menojäännösten vähentäminen 2021

Koneiden ja laitteiden menojäännöksiä sekä irtaimen käyttöomaisuuden pienhankintoja voidaan verovuodesta 2021 alkaen poistaa aiempaa nopeammin. Kertakuluna vähennyskelpoisen hyödykekohtaisen pienhankinnan yläraja nostettiin 850 eurosta 1 200 euroon. Pienhankintojen verovuosittaisen yhteismäärän ylärajaa nostettiin 3 600 euroon aiemmasta 2 500 eurosta. Enintään 1 200 euron taseen irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluva menojäännös saadaan poistaa kerralla vuodesta 2021 alkaen (lisävähennys).

Verovuosien 2020–2023 aikana verovelvollinen saa tehdä elinkeinotoiminnan käytössä olevista koneista, kalustosta ja muusta niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta korotetun 50 %:n menojäännöspoiston. Korotetun poiston edellytys on, että uutena ostetun hyödykkeen käyttöönotto tapahtuu verovuosien 2020–2023 välisenä aikana.

Verohallinto: Koneiden ja laitteiden korotetut poistot verovuosina 2020 – 2023

Ulkomaisien yhteisöjen verovelvollisuus laajenee

Jatkossa yleisesti verovelvollisena pidetään ulkomaisia yhteisöjä, jonka tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa.

Verohallinto: Ulkomainen yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen tosiasiallisen johtopaikan perusteella 1.1.2021 alkaen

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimusorganisaation kanssa tehtävästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta saadaan tehdä EVL- ja MVL-verotuksessa 50 %:n suuruinen lisävähennys verovuosien 2021–2025 aikana. Lisävähennykseen on oikeutettu yhteistyössä tutkimusorganisaation kanssa syntyneistä alihankintalaskuista. Lisävähennyksen alaraja on 5 000 euroa ja yläraja 500 000 euroa per verovuosi.

Työsuhde-etujen muutokset vuonna 2021

Suurimmat muutokset koskivat ns. ”vihreitä kannustimia” eli

  • Sähköauton verotusarvoon 170 €/kk alennus (määräaikainen 2021–2025)
  • Sähkökäyttöisen ajoneuvon latausetu vapautettiin kokonaan verosta (määräaikainen 2021–2025)
  • Työsuhdepolkupyörä säädettiin verovapaaksi 1200 € asti
  • Työsuhdematkalipun verovapautta korotettiin 3 400 €:oon eli veronalainen osuus poistui

Verohallinnon ohje: Luontoisedut verotuksessa

Urheilijarahasto 2021

Aktiiviurheilijat voivat vuodesta 2021 alkaen siirtää tulojaan urheilijarahastoon vuosittain 200 000 euroa. Aiemmin urheilijarahastoon siirrettävän tulon enimmäismäärä oli 100 000 euroa/vuosi.

 

Katso muutoksista lisää Verovuosi 2021 -webinaaristamme

 

Tutustu yritysverotuksen sivuumme