Tässä artikkelissa jaamme vinkkejä miten erikokoiset yritykset voivat hyödyntää Rantalaisen talouspäällikköpalvelua ja mitä kaikkea ulkoistetun talouspäällikön tehtävänkuvaan voi kuulua.

Yleisiä tilanteita talouspäällikköpalvelun käytölle

Yritykset käyttävät ulkoistettua talouspäällikköpalvelua yleensä kolmessa eri tilanteessa: yrityksellä ei ole tarvetta kokopäiväiselle talouspäällikköresurssille, mutta talouspäällikön osaamisesta ja ammattitaidosta olisi merkittävää hyötyä yrityksen toiminnan kehittämiseen, muutostilanteissa sekä erilaisissa projekteissa tai hankkeissa.

Muutostilanteita voivat olla esimerkiksi yritysjärjestelyt tai yrityksen talouden avainhenkilön irtisanoutuminen, eläköityminen, jääminen vanhempainvapaalle tai sairastuminen. Ulkoisen talouspäällikköpalvelun avulla toteutettavia tyypillisiä projekteja ja hankkeita ovat taloushallinnon tietojärjestelmähankkeet, taloushallinnon prosessien sekä johdon, sisäisen laskennan ja konserniraportoinnin kehittäminen, Business Finland -hankkeet sekä erilaiset rahoitushankkeet, kuten pankki- ja rahoitusratkaisujen tai yritysrahoitusratkaisujen kartoitukset.

Ulkoistettu talouspäällikkö voi toimia tehtävässään useilla eri malleilla kuten osallistumalla aktiivisesti yrityksen arkeen ja päätöksentekoon, toimittamalla sovitun raportointipaketin kerran kuukaudessa tai mitä tahansa näiden väliltä.

Ulkoistetun talouspäällikön tehtävät

Yritykset voivat hyödyntää Rantalaisen talouspäällikön osaamista useilla talouden eri osa-alueilla. Ulkoistettu talouspäällikkö voi käydä yrityksen talousprosessit läpi myynti- ja ostoreskontrasta maksatukseen sekä kirjanpidosta ja sen raportoinnista tilinpäätössuunnitteluun ja tilintarkastukseen. Lopputuloksena syntyy yleensä erilaisia toimenpide-ehdotuksia, joilla yrityksen talousprosesseja voidaan kehittää ja mahdollisesti myös automatisoida.

Rantalaisen talouspäällikkö voi myös uudistaa tai vahvistaa johdon ja sisäisen laskennan raportointia sekä konserniraportointia yrityksen toivomaan suuntaan esimerkiksi laajentamalla raportointia talouden lisäksi operatiiviselle puolelle, kuten tuotannon- ja myynnin raportointiin. Talouspäällikkö voi myös tuottaa erilaisia taloudellisia tunnuslukuja sekä KPI-mittaristoja yrityksen päätöksenteon tueksi luotettavasti ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Liiketoiminnan suunnittelua voidaan näiden toimenpiteiden lisäksi tukea budjetoinnilla ja ennusteiden laatimisella.

Maksuvalmiuden ja rahavarojen riittävyyden seuraamiseksi etupainotteisesti ulkoistettu talouspäällikkö voi laatia suoran tai epäsuoran kassavirtalaskelman kuukausi-, viikko- tai tarvittaessa jopa päivätasoisena sekä suunnitella toimenpiteitä kassavirran parantamiseksi niin tulojen lisäämisen, kulujen karsimisen, maksuaikataulujen kuin varaston ja käyttöpääoman hallinnan näkökulmasta. Jos kassavirta on jatkuvasti positiivinen, Rantalaisen talouspäällikön asiantuntemusta voi hyödyntää investointien rahoittamisessa ja erilaisten investointilaskelmien laatimisessa tai rahavarojen sijoittamisessa. Nämä kaikki toimenpiteet on mahdollista toteuttaa modernien BI-raportointityökalujen avulla tai perinteisemmillä työkaluilla kuten Excelillä.

Ulkoistettu talouspäällikkö voi tarvittaessa organisoida ja johtaa yrityksen omaa taloushallintoa sekä osallistua johtoryhmä- tai hallitustyöskentelyyn. Rantalaisen talouspäällikkö voi lisäksi valjastaa yrityksesi voimavaroiksi Rantalaisen laajan asiantuntijaverkoston, josta löytyy erityisosaamista esimerkiksi yritysjärjestelyistä, yrityskaupoista ja arvonmäärityksestä, kotimaisesta ja kansainvälisestä verotuksesta, yhtiöoikeudesta sekä kirjanpidon haastavista kysymyksistä.

Ulkoistetun talouspäällikköpalvelun käyttämisen hyödyt

Ulkoistetun talouspäällikköpalvelun hyödyntäminen on yrityksen näkökulmasta ja oman resurssin palkkaukseen verrattuna nopeaa ja riskitöntä. Rantalaisen talouspäällikköpalvelu saadaan tarvittaessa käyntiin pikaisellakin aikataululla, ja yritys voi valita omiin tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan hinnoittelumallin sopimushinnoittelusta tuntihinnoitteluun.

Rantalaisen laajasta asiantuntijaverkostosta löytyy vaivattomasti sopiva talouspäällikkö yritysten tarpeisiin toimialasta riippumatta. Ulkoisen talouspäällikköpalvelun ansiosta yrityksen omat resurssit vapautuvat taloushallinnon tehtävistä tuottavampiin toimiin, kuten liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Ulkoistettu talouspäällikkö tuo ammattimaista ja tuoretta näkökulmaa yritysten talouden johtamiseen ja talousraportointiin. Samalla talousosaaminen paranee ja riskienhallinta tehostuu, kun useampi henkilö on vahvasti perillä yrityksen talousasioista.

Rantalaisen asiakasyritykset hyödyntävät talouspäällikköpalveluita jo laajasti

Rantalaisen erikokoiset asiakasyritykset käyttävät Rantalaisen tarjoamia talouspäällikköpalveluita laajasti.

Talouspäällikkö mikro- ja pienyrityksissä

Yrittäjävetoiset mikro- ja pienyritykset hyödyntävät talouspäällikköpalveluita omien sisäisten talousprosessien organisoimiseen niin, että kirjanpito on mahdollista toteuttaa kuukausittain tietyssä aikataulussa tilinpäätöstasoisena varaston ja poistojen kirjaamisen, lomapalkkavelan sekä erilaisten jaksotuksienkin osalta, jolloin yrityksen ja sen sidosryhmien käytössä on paremmin ajantasaista tietoa taloudesta. Lisäksi Rantalaisen talouspäällikkö auttaa mikro- ja pienyrityksiä usein maksuvalmiuden hallinnassa laatimalla kassavirtaennustetta, joka voi tarvittaessa huomioida erilaisia markkinatilanteeseen tai yrityksen liiketoimintaan liittyviä skenaarioita.

Talouspäällikkö keskikokoisissa yrityksissä

Keskikokoisissa yrityksissä Rantalaisen talouspäälliköitä hyödynnetään johdon ja sisäisessä raportoinnissa sekä konserniraportoinnissa, tunnuslukujen ja KPI-mittaristojen tuottamisessa, budjetoinnissa, kassavirran ennustamisessa sekä yrityksen talouskatsauksen pitämiseen johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa. Rantalaisen talouspäälliköt ovat keskikokoisissa yrityksissä usein myös mukana erilaisissa taloushallinnon järjestelmien uudistus- ja kehitysprojekteissa.

Talouspäällikkö suurissa yrityksissä

Suuret yritykset käyttävät Rantalaisen talouspäällikköpalveluita omien talousresurssiensa lisänä tai tukena, jolloin työtehtävät integroituvat yrityksen oman talousorganisaation rinnalle. Ulkoistetun talouspäällikön työnkuvaan suurissa yrityksissä voi esimerkiksi kuulua myyntiyhtiön sisäisen laskennan resurssina tai tuotannollisen yrityksen talousresurssina toimiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu usein konserniraportointia tai raportoinnin kehityshankkeissa mukana olemista. Kielitaidon rooli korostuu suurten yritysten toimeksiannoissa. Suurten yritysten tarve ulkoistetulle talouspäällikölle voi liittyä myös jonkin tietyn ajanjakson murrostilanteeseen.

 

Ota selvää, kuinka Rantalaisen talouspäälliköt voisivat tukea, kehittää ja tehostaa juuri sinun yrityksesi talousfunktiota!