Rantalainen-konserniin kuuluva Vaasa Viicon Oy on ostanut kurikkalaisen Tilitoimisto Mäkynen Oy:n liiketoiminnan. Myyjänä on Heino Mäkynen perheineen. Hän jatkaa Rantalaisen palveluksessa ostetun yksikön vetäjänä.

Tilitoimisto Mäkysen liikevaihto on 610 000 euroa ja sillä on kahdeksan työntekijää. Yritys on erikoistunut maatalousyrittäjien taloushallintoon ja -konsultointiin, johon kirjanpidon lisäksi kuuluvat muun muassa EU-tukihakemusten, viljelysuunnitelmien sekä talouslaskelmien ja liiketoimintasuunnitelmien tekeminen perheviljelmille, maatalousyhtymille ja maatilaosakeyhtiöille.

Yrityskaupoista vastaava johtaja Kimmo Martikainen Rantalaiselta sanoo yhtiön tavoittelevan johtavan tilitoimiston asemaa Etelä-Pohjanmaalla kahden vuoden sisällä.

”Kauppa vahvistaa resurssejamme Kurikassa, jossa Rantalaisella on ennestään neljän hengen toimisto entisen Jurvan keskustassa. Samalla saamme maatalousyritysten taloushallintoon ja kehittämispalveluihin liittyvää erityisosaamista, jota voimme hyödyntää myös laajemmin asiakaskunnassamme Suomessa.”

Tilitoimisto Mäkysen toimitusjohtaja, agrologi Heino Mäkynen on toiminut tilitoimistoyrittäjänä ja sivutoimisena viljelijänä luovuttuaan lypsykarjastaan 1990-luvun puolivälissä. Pitkään kypsytelty yrityksen myyntipäätös syntyi alkukesästä Lapin-vaelluksella.

Hän sanoo, että alan palvelujen kysyntä on kova, mutta pienten tilitoimistojen resurssien ja palvelutarjonnan riittämättömyys viranomais- ja ohjelmistovaatimusten alati kasvaessa luovat paineita siirtyä suurempiin yksiköihin.

”Minulla on ollut hyvä porukka töissä johdettavana – he ovat pieniä yrittäjiä kaikki. Monien yrityskauppojen myötä markkinatilanne taloushallintoalalla on kuitenkin muuttunut nopeasti Etelä-Pohjanmaalla. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi liittoutua isomman toimijan kanssa, jotta pysymme mukana kilpailussa.”

Rantalaista Mäkynen pitää oivallisena kumppanina, koska sieltä löytyy osaamista ja tukea monenlaiseen tarpeeseen, jolloin hän voi itse vähentää hallintotehtäviä ja keskittyä palvelutuotannon kehittämiseen.

”Tavoitteenani on jossain vaiheessa siirtyä kokonaan laskentapuolelle tekemään maatalousyrityksille liiketoiminnan kehittämissuunnitelmia ja kannattavuuslaskelmia, joita pankit vaativat yhä useammin maatilojen luototuksen pohjaksi.”

 

Lisätietoja:

Kimmo Martikainen, johtaja, yrityskaupat, Rantalainen Group, puh. 040 555 8081 ja kimmo.martikainen@rantalainen.fi

Heino Mäkynen, toimitusjohtaja, Tilitoimisto Mäkynen Oy, puh. 044 550 2282 ja heino@tilitoimisto-makynen.fi

Rantalainen on yksi Suomen suurimmista tilitoimistoista, jonka asiakkaiden käytössä on yli tuhannen koulutetun ammattilaisen osaaminen. Tarjoamme kattavat ja nykyaikaiset taloushallinnon palvelut kaikenkokoisille yrityksille, yhteisöille ja organisaatioille.

Konsernin liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa ja sen asiakkaina on noin 15 000 yritystä. Ihmisläheinen palvelu on tarjolla yli 50 paikkakunnalla ja digitaalisesti.

Konsernin emoyhtiö on Rantalainen Group Oy, jonka omistus jakautuu seuraavasti: Intera Partnersin rahasto 64 %, Oona Capital 15 %, Rantalainen Yhtiöt 7 % sekä johto ja avainhenkilöt 14 %. www.rantalainen.fi

 

RANTALAINEN STÄRKER SINA EKONOMISKA TJÄNSTER TILL LANTBRUKSFÖRETAGARE GENOM ATT KÖPA TILITOIMISTO MÄKYNEN I KURIKKA

Vaasa Viicon Oy som hör till Rantalainen-koncernen har köpt Tilitoimisto Mäkynen Oy:s affärsverksamhet i Kurikka. Säljare är Heino Mäkynen med familj. Han fortsätter hos Rantalainen som anställd ledare av den köpta enheten.

Tilitoimisto Mäkynens omsättning uppgår till 610 000 euro och den har åtta arbetstagare. Företaget har specialiserat sig på ekonomiförvaltning och konsultation till lantbruksföretagare. Förutom bokföring erbjuds även tjänster gällande EU-stödansökningar, odlingsplaner samt ekonomiska kalkyler och affärsverksamhetsplaner åt familjejordbruk, jordbrukssammanslutningar och aktiebolag inom lantbruk.

Direktör Kimmo Martikainen som ansvarar för företagsförvärv vid Rantalainen säger att bolaget strävar efter ställning som ledande bokföringsbyrå i Södra Österbotten inom två år.

”Förvärvet stärker våra resurser i Kurikka där Rantalainen sedan gammalt har en byrå med fyra anställda i Jurvas centrum. Samtidigt får vi specialkunnande om ekonomiförvaltning och utvecklingstjänster till lantbruksföretag som vi kan utnyttja på bredare front hos våra kunder i Finland.”

Efter att Tilitoimisto Mäkynens verkställande direktör agrolog Heino Mäkynen slutade med mjölkboskap i mitten av 1990-talet har han arbetat som företagare i bokföringsbyrå och haft jordbruket som bisyssla. Tanken att sälja företaget har fått mogna länge och beslutet fattades under en vandring i Lappland på försommaren.

Han säger att efterfrågan på branschens tjänster är stor. Små bokföringsbyråers resurser och utbud av tjänster är otillräckliga då myndighets- och programvarukrav ständigt ökar. Detta skapar tryck att övergå till större enheter.

”Jag har fått leda ett bra team med en stark företagaranda. I och med många företagsaffärer har marknadssituationen inom ekonomiförvaltningsbranschen emellertid snabbt förändrats i Södra Österbotten. Att gå samman med en större aktör var enda utvägen för att hållas med i konkurrensen.”

Mäkynen anser att Rantalainen är en utmärkt kompanjon eftersom där finns kunnande och stöd för varierande behov och han kan minska sina förvaltningsuppgifter och koncentrera sig på att utveckla produktionen av tjänster.

”Min avsikt är att i något skede helt och hållet gå över till att hjälpa lantbruksföretag att göra upp utvecklingsplaner för affärsverksamheter och lönsamhetskalkyler som bankerna allt oftare kräver som grund för kreditgivning till lantbruk.”

 

Ytterligare information:

Kimmo Martikainen, direktör, företagsförvärv, Rantalainen Group, tel. 040 555 8081 och kimmo.martikainen@rantalainen.fi

Heino Mäkynen, verkställande direktör, Tilitoimisto Mäkynen Oy, tel. 044 550 2282 och heino@tilitoimisto-makynen.fi

Rantalainen är en av de största redovisningsbyråerna i Finland. Dess kunder har tillgång till över tusen utbildade experters kunnande. Vi erbjuder omfattande och moderna tjänster inom ekonomiförvaltning till företag, sammanslutningar och organisationer i alla storlekar.

Koncernens omsättning uppgår till cirka 80 miljoner euro och den har cirka 15 000 företag som kunder. Människonära betjäning tillhandahålls på över 50 orter och digitalt.

Koncernens moderbolag är Rantalainen Group Oy, vars ägande fördelas på följande sätt: Intera Partners fond 48 %, Rantalainen Yhtiöt 29 %, Oona Capital 10 % samt ledning och nyckelpersonal 13 %. www.rantalainen.fi