Vuoden vaihtumisen myötä sekä henkilö- että yritysverotukseen on jälleen tullut muutoksia. Uudistusten myötä henkilöverotuksesta muun muassa poistui tiettyjä verovähennyksiä. Yritysverotuksen puolella puolestaan esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä peiteltyä osinkoa koskevat sääntelyt uudistuivat. Tässä artikkelissa esittelemme vuonna 2023 voimaan tulleet olennaisimmat henkilö- ja yritysverotusta koskevat verouudistukset.

Muutoksia henkilöverotuksessa

Kilometrikorvaus ja päiväraha

Verovapaiden matkakustannusten korvaukset nousevat hieman edellisvuodesta. Vuonna 2023 verovapaan kotimaan kokopäivärahan suuruus on 48 euroa, osapäivärahan 22 euroa ja ateriakorvauksen 12 euroa. Verovapaa kilometrikorvaus on 53 senttiä kilometriltä.

Matkakuluvähennys

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen matkakuluvähennysten tilapäiset korotukset pysyvät puolestaan viime vuoteen verrattuna saman määräisinä. Vuonna 2023 matkakuluja saa siten vähentää 750 euron omavastuun jälkeen enintään 8 400 euroa. Oman auton käytön mukaan tehtävän vähennyksen määrä on 30 senttiä kilometriltä ja vähennys käyttöetuautosta on 24 senttiä kilometriltä.

Sähkövähennys

Vuoden vaihde toi uudistuksia kotitalousvähennykseen, nimittäin keväällä 2023 on mahdollista saada kotitalousvähennystä poikkeuksellisesti myös sähköenergiasta. Korkeista sähköenergian hinnoista johtuen väliaikaista sähkövähennystä voi saada 1.1.-30.4. välillä kulutetusta sähköenergiasta, mikäli vakituisen asunnon sähköenergian kulut ovat kyseiseltä ajalta yhteensä yli 2 000 euroa. On huomioitava, ettei vähennykseen lasketa sähkönsiirtohintaa. Vähennys on 60 % niistä tammi-huhtikuun sähköenergian kuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa. Sähkövähennyksen enimmäismäärä on 2 400 euroa vakituista asuntoa kohden, ja yhden henkilön on mahdollista saada vähennystä vain yhdestä asuinpaikasta.

Sähkövähennyksellä ja muilla kotitalousvähennyksillä on yhteinen 100 euron omavastuu eikä sähkövähennyksen saaminen vaikuta kotitalousvähennyksen enimmäismäärään. Sähkövähennystä ja Kelan myöntämää sähkötukea tai toimeentulotukea ei ole kuitenkaan mahdollista saada samanaikaisesti. Sähkövähennyksen on voinut huomioida verokortilla jo tammikuusta alkaen.

Kotitalousvähennys

Vuoden 2022 tapaan, myös vuonna 2023, kotitalousvähennyksellä tuetaan korotetusti öljylämmityksestä luopuvia kotitalouksia sekä kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön kustannuksia siten, että kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 3 500 euroa henkilöltä (normaalisti 2 250 euroa). Työn osuuden kustannuksista saa vähentää 60 % (normaalisti 40 %), jos työ on ostettu yritykseltä. Vähennyksen määrä on 30 % (normaalisti 15 %) sekä palkkaan liittyvät sivukulut, jos työhön on palkattu työntekijä.

Myös kotitalousvähennyksen ilmoittamiseen on tullut uudistus, sillä Verohallinto on ottanut käyttöön uuden kotitalousvähennyksen ilmoittamisen rajapinnan. Tämän myötä kotitalous- tai remonttityötä tehnyt yritys voi ilmoittaa kotitalousvähennykseen oikeuttavat työkorvaukset asiakkaidensa puolesta Verohallinnolle. Tiedot siirtyvät rajapinnan kautta kotitalousvähennyksen saajalle OmaVeroon ja lopulta myös esitäytetylle veroilmoitukselle tarkistettavaksi. Asiakas voi halutessaan hyödyntää kotitalousvähennyksen tietoja jo verokortillaan, kuten ennenkin. Mikäli rajapinnan kautta saaduilla kotitalousvähennystiedoilla on merkittävä vaikutus veroihin, saattaa Verohallinto jatkossa myös itse ehdottaa asiakkaalle uutta verokorttia.

Poistuvat vähennykset: asuntolainan korkovähennys ja invalidivähennys

Henkilöverotuksesta vuonna 2023 poistuvia verovähennyksiä ovat asuntolainan korkovähennys sekä invalidivähennys. Asuntolainan korkovähennys on pienentynyt asteittain vuodesta 2012 lähtien ja vuodesta 2023 asuntolainan korkoja ei pysty enää vähentämään henkilöverotuksessa. Myöskään ensiasunnon velan korot eivät ole enää jatkossa verotuksessa vähennyskelpoisia. Vuoden 2022 verotuksessa asuntolainan korkovähennys on 5 prosenttia.

Invalidivähennys on poistunut tuloverotuksesta 1.1.2023, johtuen hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvistä verotuksen muutoksista. Invalidivähennystä vastaava rahamäärä kohdennetaan nykyisin vammaispalveluiden kehittämiseen. Vähennys säilyy kuitenkin vielä Ahvenanmaan kunnallisverotuksessa.

Työtulovähennyksen korotus yli 60-vuotiaille

Vuonna 2023 palkka- ja yrittäjätulon perusteella verosta tehtävään työtulovähennykseen tehdään porrastettu korotus 60 vuotta täyttäneille. Työtulovähennystä korotetaan 200 eurolla 60-61-vuotiaiden, 400 euroa 62-64-vuotiaiden sekä 600 euroa 65-vuotiaiden osalta.

Muutoksia yritysverotuksessa

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan pysyvää verovähennystä koskeva laki tuli voimaan 1.1.2023 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa. Uuden lain mukaan lisävähennystä on mahdollista saada omassa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa aiheutuneiden välittömien palkkojen perusteella. Lisävähennystä voi saada lisäksi henkilötyön ostamisesta tutkimus- ja kehitystoimintaa varten myös kaupallisilta toimijoilta. Verohallinnon tarkkaa ohjeistusta lain soveltamisesta kuitenkin odotetaan vielä.

Vuonna 2023 voimaan tulleen lain lisäksi voimassa on vielä vuoden 2027 loppuun asti voimassa oleva määräaikainen laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä. Kyseisen lain mukaisen lisävähennyksen saamisen edellytyksenä on tutkimus- ja kehittämisyhteistyö esimerkiksi yliopistojen ja muiden ei-kaupallisten toimijoiden kanssa.

Koneiden ja kaluston poistot

Aiemmin verovuosille 2020–2023 voimassa ollutta mahdollisuutta koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotettuihin poistoihin jatketaan verovuosille 2024 ja 2025. Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavilla verovelvollisilla on siten näillä näkymin oikeus vähentää uuden koneen, kaluston tai muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenostapoistoina enintään 50 prosenttia vielä vuonna 2025. Tavallisesti poiston suuruus on saanut olla enintään 25 prosenttia menojäännöksestä.

Alustalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuus

Vuodesta 2023 lähtien digitaalisen alustalouden toimijoilla eli alustaoperaattoreilla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tietoja alustan kautta toteutuneista myynneistä ja vuokrauksista sekä niistä tuloja saaneista henkilöistä ja yrityksistä. Velvollisuus kerätä tietoja on alkanut 1.1.2023 ja tiedot tulee ilmoittaa Verohallinnolle vuosittain. Kalenterivuoden 2023 tiedot tulee antaa tammikuun 2024 loppuun mennessä.

Peitelty osinko

Verovuodesta 2023 lähtien peitelty osinko on saajalleen kaikissa tapauksissa kokonaan veronalaista tuloa. Peitellyn osingon veronalaisuus nousee siten 75 prosentista 100 prosenttiin. Ennen verovuotta 2023 peitelty osinko oli TVL 33 d §:n 1 momentin mukaan 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttisesti verovapaata tuloa. Poikkeuksena TVL 33 c §:n 3 momentin mukaiselta ulkomaiselta yhteisöltä saatu peitelty osinko, joka katsottiin jo aiemmin kokonaan veronalaiseksi ansiotuloksi.

Huojennuksia henkilökuljetusten ja sähkön myynnin arvonlisäveroon

Henkilökuljetuksiin ja sähkön myyntiin liittyviin arvonlisäveroihin sovelletaan väliaikaisia huojennuksia keväällä 2023. Kotimaan henkilökuljetukset vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta välillä 1.1.-30.4.2023. Vapautukseen liittyy oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä arvonlisävero ja nollaverokantaa sovelletaan tammi-huhtikuussa kaikkiin Suomessa tapahtuviin henkilökuljetuspalveluihin sekä myös mahdollisiin henkilökuljetuspalvelujen ennakkomaksuihin. Henkilökuljetusten myyntiin sovelletaan normaalisti 10 prosentin arvonlisäverokantaa.

Sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennetaan puolestaan 10 prosenttiin normaalista 24 prosentista. Arvonlisäverokannan alentaminen koskee vain sähkön myyntiä eikä alennusta sovelleta siten sähkön siirtohintaan ja sähköveroon kohdistuvaan arvonlisäveroon. Alennettua verokantaa on sovellettu 1.12.2022 lähtien ja sitä sovelletaan näillä näkymin 30.4.2023 asti tapahtuvaan sähkön myyntiin.

Korkovähennysoikeus

Korkorajoitussäännösten tasevertailuun perustuvaa poikkeusta muutetaan elinkeinoverolaissa myös vuonna 2023. Muutoksen myötä tasevertailuun perustuvan poikkeuksen soveltamiseen vaikuttaa myös suoritettujen korkojen määrä. Sellaisissa tilanteissa, joissa konsernista merkittävän osuuden omistaville tahoille on suoritettu konsernitilinpäätöksen mukaan korkoja vähintään 20 % kaikista konsernin ulkopuolelle suoritetuista koroista, rajoitetaan poikkeuksen hyödyntämistä. Lisäksi julkisia infrastruktuurihankkeita koskevan poikkeuksen käyttöala laajenee vuonna 2023.

Apteekkivero

Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen muutoksen myötä apteekkiveron perusteena olevasta arvonlisäverottomasta liikevaihdosta vähennetään tukkuhinnaltaan yli 1.500 euroa maksavien lääkevalmisteiden arvonlisäverottomasta vähittäishinnasta 1.683,92 euroa ylittävä osuus. Siten tukkuhinnaltaan yli 1.500 euron hintaisen lääkevalmisteiden vähittäishinnasta lasketaan apteekkiveron perusteeseen jatkossa 1.683,92 euroa pakkaukselta.

Rantalaisen veroasiantuntijat