Från årsskiftet har det igen skett förändringar i både person- och företagsbeskattningen. I och med förnyelserna togs bl.a. vissa skatteavdrag bort från personbeskattningen. På bolagsbeskattningssidan förnyades t.ex. regelverket kring forsknings- och utvecklingsverksamhet och förtäckta dividender. I den här artikeln presenterar vi de väsentligaste skattereformerna för person- och företagsbeskattning som trädde i kraft 2023.

Förändringar i personbeskattningen

Kilometerersättning och dagpenning

Ersättningarna för skattefria resekostnader stiger en aning från ifjol. År 2023 är storleken på det skattefria inrikes dagtraktamentet 48 euro, 22 euro för det partiella dagtraktamentet och 12 euro för måltidsersättningen. Den skattefria kilometerersättningen är 53 cent per kilometer.

Resekostnadsavdrag

Det temporärt höjda resekostnadsavdraget för resor mellan bostaden och arbetsplatsen hålls vid samma belopp som förra året. År 2023 kan resekostnader därmed dras av med högst 8 400 euro efter självrisken på 750 euro. Avdragsbeloppet baserat på användning av egen bil är 30 cent per kilometer och avdraget för bruksförmånsbil är 24 cent per kilometer.

Elavdrag

Årsskiftet medförde reformer av hushållsavdraget, nämligen våren 2023 kan man undantagsvis få hushållsavdrag även för elenergi. På grund av höga elenergipriser kan man tillfällig få elavdrag för elenergin förbrukad 1.1–30.4, om elenergikostnaderna för den stadigvarande bostaden är mer än 2 000 euro totalt för den givna perioden. Det bör noteras att elöverföringskostnader inte ingår i avdraget. Avdraget är 60 % på de kostnader för januari–april som överskrider 2 000 euro. Högsta beloppet för elavdraget är 2 400 euro per stadigvarande bostad och en person kan få avdrag för endast en bostadsort.

Elavdraget och övriga hushållsavdrag har en gemensam självrisk på 100 euro och att få elavdrag påverkar inte hushållsavdragets maxbelopp. Det är dock inte möjligt att få elavdrag och FPA:s elstöd eller utkomststöd samtidigt. Det har varit möjligt att beakta elavdraget på skattekortet sedan januari.

Hushållsavdrag

På samma sätt som för 2022, stöds även under 2023 hushåll som avstår från oljeuppvärmning och kostnaderna för hushålls-, vård- och omsorgsarbete med ett höjt hushållsavdrag så att hushållsavdragets maximala belopp är 3 500 euro per person (normalt 2 250 euro). Avdraget är 60 % (normalt 40 %)  av arbetets andel när arbetet har köpts av ett företag. Om en arbetstagare har anställts för jobbet är avdraget 30 % (normalt 15 %) samt arbetsgivarens lönebikostnader som anknyter till lönen.

Deklarationen av hushållsavdraget har också reformerats eftersom Skatteförvaltningen har infört ett nytt gränssnitt för deklarationen av hushållsavdraget. I och med detta kan ett företag som utfört hushålls- eller renoveringsarbeten anmäla till Skatteförvaltningen för sina kunders räkning de arbetsbidrag som berättigar till hushållsavdrag. Uppgifterna överförs via gränssnittet till mottagarens MinSkatt och sedan till den förhandsifyllda skattedeklarationen för granskning. Kunden kan använda hushållsavdragsuppgifterna redan på skattekortet, som tidigare. Om hushållsavdragsuppgifterna som erhålls via gränssnittet har en betydande inverkan på skatterna kan Skatteförvaltningen i framtiden föreslå ett nytt skattekort till kunden.

Avdrag som slopas: ränteavdraget för bostadslån och invalidavdraget

Skatteavdrag som slopas från personbeskattningen 2023 är ränteavdraget för bostadslån och invalidavdraget. Ränteavdraget för bostadslån har minskat stegvis sedan 2012 och från 2023 kan bostadslånets ränta inte längre dras av i personbeskattningen. Räntan på skulden för första bostad kan inte heller längre dras av i beskattningen. I beskattningen för 2022 är ränteavdraget för bostadslån endast 5 procent.

Invalidavdraget har tagits bort från inkomstbeskattningen 1.1.2023 på grund av förändringar i beskattningen kopplat till inrättandet av välfärdsområden. Den summa pengar som motsvarar handikappersättningen avsätts för närvarande till utveckling av handikapptjänster. Avdraget finns dock kvar i kommunalbeskattningen på Åland.

Höjt arbetsinkomstavdrag för över 60-åriga

I 2023 höjs arbetsinkomstavdraget som görs på basis av löne- och företagarinkomster graderat för dem som fyllt 60 år.  Arbetsinkomstavdraget höjs med 200 euro för 60–61-åringar, 400 euro för 62–64-åringar och 600 euro för 65-åringar.

Förändringar i företagsbeskattningen

Forsknings- och utvecklingsverksamhet

Lagen om permanent skatteavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamheten trädde i kraft 1.1.2023 och den tillämpas första gången i den beskattning som lämnas för 2023. Enligt den nya lagen är det möjligt att få ett tilläggsavdrag baserat på direkta löner som uppkommit i den egna forsknings- och utvecklingsverksamheten. Ytterligare avdrag kan även erhållas för inköp av personlig arbetskraft för forsknings- och utvecklingsverksamhet från kommersiella aktörer. Vi väntar dock ännu på exakta instruktioner om lagtillämpningen från Skatteförvaltningen.

Utöver lagen som trädde i kraft 2023 finns fortfarande en tillfällig lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamheten som gäller fram till slutet av 2027. För att få avdraget enligt lagen i fråga är forsknings- och utvecklingssamarbete med till exempel universitet och andra icke-kommersiella aktörer.

Avskrivningar på maskiner och inventarier

Möjligheten till höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra jämförbara lösa anläggningstillgångar, som tidigare gällde för skatteåren 2020–2023, utvidgas till skatteåren 2024 och 2025 Skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk har därför rätt att ännu under år 2025 som avskrivning göra avdrag med högst 50 procent av anskaffningskostnaderna för nya maskiner, inventarier eller andra jämförbara lösa tillgångar. Normalt har avskrivningsbeloppet fått vara högst 25 procent av utgiftsresten.

En skyldighet att lämna uppgifter för aktörer inom plattformsekonomi

Från 2023 har aktörer inom digital plattformsekonomi (d.v.s. plattformsoperatörer), skyldighet att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om försäljnings- och hyresinkomster som personer och företag genererar via en plattform. Skyldigheten att samla in uppgifter började 1.1.2023 och uppgifterna ska lämnas till Skatteförvaltningen årligen. Uppgifterna för kalenderåret 2023 ska lämnas in senast i slutet av januari 2024.

Förtäckta dividender

Från skatteåret 2023 är förtäckta dividender i samtliga fall skattepliktig inkomst i sin helhet för mottagaren. Skattepliktigheten för förtäckta dividender stiger därmed från 75 procent till 100 procent. Enligt 33 d § 1 mom. i inkomstskattelagen utgjorde före skatteåret 2023 75 procent av förtäckta dividender skattepliktig förvärvsinkomst och 25 procent skattefri inkomst. Enligt 33 c § 3 mom. i inkomstskattelagen utgörs ett undantag av förtäckta dividender som har erhållits från ett utländskt samfund och som redan sedan tidigare helt och hållet räknades som fullt skattepliktig förvärvsinkomst.

Lättnader på mervärdesskatten för persontransporttjänster och elförsäljning

På mervärdesskatten för persontransporttjänster och elförsäljning tillämpas temporära lättnader på våren 2023. Persontransporttjänster i Finland befrias temporärt från mervärdesskatt 1.1–30.4.2023. Till befrielsen från skatt hör rätten att dra av den mervärdesskatt som ingår i anskaffningar och nollskattesatsen tillämpas i januari–april på samtliga persontransporttjänster i Finland och på eventuella förskottsbetalningar för persontransporttjänster. På försäljningen av persontransporter tillämpas vanligen en mervärdesskattesats på 10 procent.

Mervärdesskattesatsen som tillämpas på elförsäljningen sänks däremot till 10 procent från normala 24 procent. Sänkningen av mervärdesskattesatsen gäller endast elförsäljningen och därför tillämpas nedsättningen inte på överföringskostnader och mervärdesskatten på elskatten. Den nedsatta skattesatsen har tillämpats från 1.12.2022 och den tillämpas sannolikt på elförsäljning fram till 30.4.2023.

Avdragsrätt för ränta

Bestämmelserna om ränteavdragsbegränsningar i fråga om det undantag som grundar sig på balansjämförelse ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet även under 2023. I och med ändringen kommer tillämpningen av undantag som grundar sig på balansjämförelse också påverka beloppet av betalda räntor. Utnyttjandet av undantaget begränsas i de situationer där beloppet av räntorna som enligt koncernbokslutet betalats till aktörer med en betydande ägarandel i koncernen är minst 20 procent av alla de räntor som betalats till aktörer utanför koncernen. Utöver utvidgas användningsområdet för undantaget också i fråga om offentliga infrastrukturprojekt under 2023.

Apoteksskatt

I och med ändringen som trädde i kraft i början av 2023 kommer den del som överstiger 1 683,92 euro av mervärdesskattefria detaljförsäljningspriset på läkemedelspreparat vars partipris överskrider 1 500 euro avdras från den momsfria omsättning som ligger till grund för apoteksskatten. I fortsättningen kommer alltså 1 683,92 euro per förpackning att beräknas från detaljförsäljningspriset på de läkemedelspreparat vars partipris överstiger 1 500 euro.

Rantalainens skattespecialister