Rantalainen ja Toisintekijät ovat tehneet yhteistyötä jo useamman vuoden ajan. Yhteistyö on alusta lähtien ollut saumatonta ja yhdistäviä tekijöitä ovat olleet halu yhteiskehittämiseen sekä avoin ja rohkea vuoropuhelu. Yhteistyötä on tehty muun muassa asiakaspalvelun, tiimien toiminnan, esihenkilötyön ja johtamisen kehittämisen parissa, joita on työstetty yksilö- ja ryhmävalmennuksina. Toisintekijöiden palvelulupauksen mukaan toiminnan kehittämisen keskiössä on Rantalainen kokonaisuutena, yksilön kehittämisestä organisaation kehittämiseen. Teemoina ovat olleet hyvinvoiva tuloksellisuus ja 5K-palvelu ja -toiminta niin talon sisällä tiimeissä ja esihenkilötyössä kuin asiakaspalvelussakin. Yhteiskehittämisen tuloksena syntyi myös RAN Luotsi -valmennus.

RAN Luotsin synty

RAN Luotsi sai alkunsa vuonna 2020 Rantalaisen varatoimitusjohtaja Mikko Tuomaisen ottaessa yhteyttä Toisintekijöiden Jarkko Saareen. Yhteistyötä oli jo tehty pitkään ja keskinäinen luottamus oli vahvalla tasolla. Kuulumisen vaihtamisen jälkeen Mikko totesi, että ”Mitäs, jos piipahdetaan asiaan. Olen pohtinut, että tehtäisiin maailman paras muutosjohtamisen valmennus Rantalaiselle.” Jarkko uskalsi tarttua haasteeseen toteamalla, että ”Mikäs siinä, tehdään vaan. Tosin tarttee varmaan muutama speksi vielä miettiä ennen julkaisemista.” Näillä reippailla avauksilla käynnistyi RAN Luotsin pilotin suunnittelu.

RAN Luotsin suunnittelussa hyödynnettiin alusta alkaen parviälyajattelua. Rantalaisen lännen alueen johtoryhmä ja Toisintekijöiden Jarkko Saari ja Mari Rosenlund leiriytyivät Turun saaristoon suunnittelemaan. Yhdessä pohdittiin kenelle valmennus on suunnattu, mihin tarpeisiin sen tulisi vastata ja millaisia teemoja valmennuksen tulisi pitää sisällään, jotta tarpeet täyttyvät.

Ensimmäisen RAN Luotsin sisältö

Ensimmäinen RAN Luotsi toteutettiin vuonna 2021 ja sen punaiseksi langaksi valittiin Rantalaisen johtamislupaus ja kuinka se näkyy esihenkilötyössä ja johtamisessa arjen käytännön tekoina.

Tavoitteiksi asetettiin:

 • Vahvistaa ymmärrystä muutoksesta ihmisten johtamisen sekä esihenkilötyön näkökulmista.
 • Saada työkaluja sitouttaa henkilöstöä muutokseen vahvistamalla aktiivista toimijuutta.
 • Avata kiinnostusta oman itsetuntemuksen äärelle sekä kykyyn joustattaa omaa ajattelua ja käyttäytymistä esihenkilötyössä.
 • Oppia lisää ihmisten moninaisuudesta ja kuinka osaamista voi hyödyntää arjen esihenkilötyössä.
 • Vahvistaa osaamista arjen esihenkilötyössä ihmisten johtamisen näkökulmasta.

Tavoitteisiin pääsemiseksi valmennuksellisten asioiden ja taitoharjoitusten osalta päätettiin pureutua seuraaviin teemoihin:

 • Moninaisuus työarjessa ja muutoksessa
  • Valmentava johtaminen.
  • Temperamentti ja persoonallisuus.
  • Everything DiSC -käyttäytymistyylianalyysi.
  • Kulttuuri ja monimuotoisuus.
 • Tunteiden rooli työarjessa ja muutoksessa  
  • Tunteiden rooli muutoksessa.
  • Palaute ja puheeksi ottaminen.
  • Valmentava johtaminen.
 • Oman osaamisen kehittyminen ja tunnistaminen 
  • Oma vuosisuunnitelma esihenkilötyöhön.

RAN Luotsi toteutettiin yhdistellen lähivalmennuksia, välitehtäviä ja reflektiotuokioita. Valmennuspäivien välissä oli työnohjauksellisia ryhmävalmennustuokioita ja ns. kotiryhmien keskinäisiä reflektiotuokioita. Oppimisen tukemiseen ja välitehtäviä varten käytettiin Moodle-alustaa. Valmennuksessa käytiin läpi laaja työkalupakki valmentavan johtamisen menetelmiä, joita valmennukseen osallistujat pääsivät harjoittelemaan niin koulutuksen aikana kuin tapaamisten väleissä.

Kaikki valmennuksen anti on sidottuna vahvasti esihenkilön perusarkeen ja harjoitteet ovat konkreettista esihenkilötyötä. Koulutuksen toisinaan runsaatkin kotitehtävät kuuluvat luontevasti esihenkilön perustehtävään ja -työhön ja tehostavat sekä yhdenmukaistavat entisestään Rantalaisen johtamista ja esihenkilötyötä.

Esihenkilövalmennuksen pilotin jälkeiset askeleet

Pilotista saatiin oikein hyvät palautteet ja parannusehdotukset. Parannusehdotusten myötä muotoiltiin RAN Luotsin 2.0-versio, joka toteutettiin koko konsernin laajuisesti kolmen ryhmän voimin vuonna 2022.

Valmennuksen merkittävimmät uudistukset olivat vaatimustason nosto ja koulutuksellisempaan suuntaan siirtyminen. Ohjelmaan lisätiin kirjallisuutta ja reflektioita sekä laajamittaisempi päättötyö. Uudistetussa versiossa päättötyönä tehdään oman kehittymisen kuvaus koulutuksen ajalta ja esihenkilötyön vuosikello, johon integroidaan koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja. Näin koulutuksen anti saadaan pysymään elävänä arjessa myös koulutuksen päättymisen jälkeen ja juurtumaan aidosti osaksi esihenkilötyön päivittäistä tekemistä.

Rantalainen on laajentunut vuoden 2022 aikana Pohjanmaalle ja Ruotsiin, joten RAN Luotsi toteutetaan vuonna 2023 myös ruotsinkielisenä.

Miten RAN Luotsin tulokset ovat näkyneet Rantalaisella

RAN Luotsi -koulutus on ollut Rantalaisella yksi tapa, jolla varmistaa laadukas esihenkilötyö kasvuyrityksessä ja muutoksen keskellä. Koulutuksen avulla on kehitetty vuoropuhelua yrityksen sisällä ja koulutukseen osallistuneet esihenkilöt ovat saaneet paljon tarvitsemaansa vertaistukea ja päässet verkostoitumaan eri alueiden esihenkilöiden kanssa. Koulutus on tarjonnut käytännönläheistä valmennustukea esihenkilötyöhön ja sen avulla osallistujat ovat päässeet sparraamaan ja harjoittelemaan kollegoiden kanssa erilaisia arjen tilanteita ja kohtaamisia.

RAN Luotsi -muutosjohtamisen valmennuksen tulevaisuus Rantalaisella

RAN Luotsi elää ja kehittyy koko ajan. Perussisältöön ei tule muutoksia, mutta sisältöä kehitetään koko ajan uusimman tutkimustiedon pohjalta. RAN Luotsiin kytketään myös tulevaisuudessa digitaalisia apuvälineitä.

RAN Luotsin teemat ja sisältö on koettu Rantalaisen johdon ja esihenkilöiden osalta merkittävinä kulttuurin luomisen ja yhdenmukaisen valmentavan johtamisen elementteinä. RAN Luotsista onkin tullut osa Rantalaisen koulutusohjelmien sisältöä ja perehdytystä. Pyrkimyksenä on, että Rantalaisen koko esihenkilöstö ja johto käyvät RAN Luotsin läpi. Koska Rantalainen on jatkuvasti kasvava ja kehittyvä organisaatio, on tavoitteena käynnistää vuosittain noin kaksi uutta RAN Luotsi -ryhmää.

Lisätietoja:

RAN Luotsin valmentaja Mari Rosenlund, Toisintekijät Oy, mari.rosenlund@toisintekijat.fi
Tarjouspyynnöt Johanna Peltovuori, Toisintekijät Oy, johanna.peltovuori@toisintekijat.fi