Huolellisella yrityksen myyntiin valmistautumisella sekä kokeneiden yrityskauppa-asiantuntijoidemme avustuksella sujuvoitat yrityksen myyntiprosessia, parannat myyjän asemaa kauppahintaneuvotteluissa, sekä suljet pois yrityksen myyntiin liittyviä taloudellisia, juridisia ja verotuksellisia riskejä.

Artikkeli on kolmas osa pk-sektorin omistajayrittäjille suunnattua yrityksen tulevaisuuden myyntiprosessiin liittyvää neljän artikkelin kokonaisuutta.

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa kävimme läpi erilaisia veroneutraaleja yritysjärjestelyjä, joiden avulla voidaan positiivisesti vaikuttaa myyjälle yrityskaupasta aiheutuvien veroseuraamusten määrään, sekä eriyttää myytävä yrityskokonaisuus erilliseksi osaksi yrityksen muusta omaisuudesta.

Toisessa osassa käsittelimme moderneja ja kevyitä avainhenkilöiden palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmiä, joilla voidaan positiivisesti vaikuttaa tulevaisuudessa tapahtuvan yrityskaupan kauppahinnan määräytymiseen. Avainhenkilöiden palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmät nousevat yleensä ajankohtaisiksi esimerkiksi veroneutraaleja yritysjärjestelyitä ja yrityksen tulevaisuuden myyntistrategiaa suunniteltaessa. Onnistunut palkitseminen sitouttaa ja motivoi henkilöstöä sekä auttaa yritystä menestymään.

Oli kysymys yrityskauppaprosessissa kokonaisuutena, sen suunnittelusta tai toteutuksesta, laadukkaat yrityksen myyntiin liittyvät vero- ja yhtiöoikeudelliset palvelut löydät Rantalaiselta. Palvelemme asiakkaitamme aihepiiriin liittyvissä kysymyksissä ja toimeksiannoissa jo yli 20 veroasiantuntijan voimin ja kokemuksella.

Yrityksen myyntiin valmistautuminen – miksi asiantuntija avuksi?

Yrityskauppaprosessissa yrityksen myyjien neuvottelumahdollisuuksien parantamiseksi on usein suositeltavaa tehdä myytävänä olevaan kohdeosakeyhtiöön niin sanottu etukäteinen verotuksellinen ja oikeudellinen tarkastus (due diligence). Ulkopuolisten kokeneiden yrityskauppa-asiantuntijoiden teettämillä etukäteisillä verotuksellisilla ja oikeudellisilla tarkastuksilla saavutetaan usein merkittäviä yrityskauppaprosessiin liittyviä kustannussäästöjä, sujuvoitetaan myyntiprosessia sekä voidaan etupainotteisesti vaikuttaa tarkastuksissa havainnoitavien mahdollisten virheiden ja riskien korjaamiseen. Lopputuloksena myyjän asema tulevissa yrityskauppaneuvotteluissa paranee merkittävästi.

Due diligence -tarkastus käytännössä

Tarkastuksissa tuodaan esiin kohdeyhtiön vero-oikeuteen ja muihin oikeudenaloihin liittyvät olennaiset menettelylliset riskit ja menettelylliset virheet, jotka voivat vaikuttaa alentavasti tulevissa mahdollisissa yrityskauppaneuvotteluissa kohdeyhtiöstä maksettavan kauppahinnan määrään, tai viime kädessä johtaa ostajaehdokkaan vetäytymiseen yrityskauppaneuvotteluista. Tarkastukset sisältävät suositukset ja vaihtoehdot tarkastuksissa havaittujen verotuksellisten ja oikeudellisten virheiden ja riskien korjaamiseen.

Tax due diligence

Vero-oikeudellisen tarkastuksen (Tax due diligence) suorittavat vero-oikeuteen ja yrityskauppoihin erikoistuneet kokeneet verojuristit ja veroasiantuntijat. Myyjän etukäteen teettämällä vero-oikeudellisella tarkastuksella on yleensä merkittävä positiivinen vaikutus tulevissa yrityskauppaneuvotteluissa neuvoteltavan kohdeyhtiöstä maksettavan kauppahinnan määräytymiseen sekä myyjän vakuutuksien määrittämiseen. Tax due diligence -tarkastus käsittää laajan kohdeyhtiötä koskevan vero-oikeudellisen arvioinnin verolajeittain käynnissä olevan sekä lähimenneisyyden tilikausien osalta. Tarkastuksessa arvioidaan myös esimerkiksi kohteeseen kohdistuvat varallisuuserät (esim. vahvistetut tai menetetyt verotappiot) ja verovelvoitteet (esim. poistoerot), jotka voivat vaikuttaa kohdeyhtiöstä maksettavan kauppahinnan määrään. Samalla tunnistetaan esimerkiksi mahdollisia kohdeyhtiön kirjanpidon ja verotuksen eroavaisuuksia. Arviointiin kuuluu aina myös mahdollisen yrityskaupan muodostaman omistajanvaihdoksen verovaikutukset kohdeyhtiön ja ostajan näkökulmasta. Tarkempi Tax due diligence -tarkastuksen laajuus ja sisältö määritetään aina tapauskohtaisesti ja ostajaa parhaiten palvelevalle tavalla.

Legal due diligence

Oikeudellisessa tarkastuksessa (Legal due diligence) kohdeyhtiö tarkistetaan vastaavalla tavalla vero-oikeudellisen due diligencen -tarkastuksen tavoin etukäteen sovitulta aikaperiodilta, joka on tavanomaisesti kaksi tai kolme edellistä tilikautta ja käynnissä oleva tilikausi. Myyjän etukäteen teettämällä oikeudellisella tarkastuksella on yleensä merkittävä positiivinen vaikutus tulevissa yrityskauppaneuvotteluissa neuvoteltavan kohdeyhtiöstä maksettavan kauppahinnan määräytymiseen sekä myyjän vakuutuksien määrittämiseen. Oikeudellisen tarkastuksen kohteena ovat tavanomaisesti yhtiö ja sen hallinto erilaisine oikeudellisine kysymyksineen. Lisäksi tarkastetaan esimerkiksi voimassa olevat sopimukset ja olennaiset varallisuuserät, rahoitusjärjestelyt ja vakuutukset sekä mahdolliset immateriaalioikeudet ja luvat. Myös Legal due diligence -tarkastuksen laajuus ja sisältö määritetään aina tapauskohtaisesti, teidän tarpeitanne parhaiten palvelevalla tavalla.

Rantalaisen asiantuntijat apunasi yrityskauppoihin liittyvissä tarkastuksissa ja muissa toimeksiannoissa

Etukäteen toteutettavat vero-oikeudelliset ja oikeudelliset tarkastukset valmistavat kohdeyhtiön omistajia ja johtoa tulevaan myyntiprosessiin. Kokeneiden yrityskauppa-asiantuntijoidemme ennen myyntiprosessia toteuttamilla vero-oikeudellisilla ja oikeudellisilla tarkastuksilla sujuvoitetaan merkittävästi yrityksen tulevaa myyntiprosessia, saavutetaan kustannussäästöjä, parannetaan myyjän asemaa tulevissa kauppahintaneuvotteluissa, sekä suljetaan pois yrityksen myyntiin liittyviä taloudellisia, juridisia ja verotuksellisia riskejä.

Avustamme tietysti myös kaikissa muissa yrityskauppoihin liittyvissä vaiheissa, suunnittelusta toteutukseen. Ole siis yhteyksissä, mikäli asia voisi olla ajankohtainen teidän yrityksessänne.

Ota yhteyttä yrityskauppoihin liittyen