Yhteisöjen käyttöomaisuusosakkeet voidaan EVL 6b §:n säännösten mukaan tietyin edellytyksin luovuttaa verovapaasti. Kun lain kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, luovutusvoitto on luovuttajalle verovapaata tuloa ja luovutustappio vähennyskelvotonta menoa. Verovapaasti luovutettaviin osakkeisiin luetaan ainoastaan omistajayhteisön harjoittaman elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvat osakeomistukset. Osakeluovutuksen verokohtelun tulkinnanvaraisuus liittyykin usein siihen, voidaanko omistajayhtiön osakeomistukset katsoa olevan elinkeinotoiminnan käyttöomaisuutta.

Verovuoden 2020 alusta alkaen poistuneella tulolähdejaolla on ollut merkitystä käyttöomaisuusosakkeiden tulkintaan sen kannalta, että EVL 6b §:n soveltamisalaan kuuluvilla osakeyhtiöillä ei ole enää erillistä TVL-tulolähdettä vaan osakeyhtiön kaikki omaisuus (luukun ottamatta maataloustoimintaan kuuluvaa omaisuutta) kuuluu EVL-tulolähteeseen. Tavanomaisia käyttöomaisuusosakkeita ovat esimerkiksi tytäryhtiöosakkeet ja omistusyhteysyritysten osakkeet. Käyttöomaisuutena voidaan pitää lisäksi niin kutsuttuja strategisia osakeomistuksia. Tällaisia ovat muun muassa samalla alalla toimivan yhtiön osakkeet.

Käyttöomaisuusosakkeille on tyypillistä, että ne on hankittu pitkäaikaiseen omistukseen ja osakkeiden tulee palvella omistajayhtiön omaa elinkeinotoimintaa, jotta ne olisivat EVL 12 §:n käyttöomaisuutta.

Verovapaan luovutuksen edellytyksistä

EVL 6 §:n mukaan oikeus käyttöomaisuusosakkeiden verovapaaseen luovuttamiseen voi koskea elinkeinotoimintaa harjoittavia kotimaisia yhteisöjä sekä ulkomaisia yhteisöjä, mikäli niiden luovuttamat käyttöomaisuusosakkeet kuuluvat Suomessa olevan kiinteän toimipaikan varallisuuteen.

Luovutettavien osakeomistusten tulee liittyä yhtiön harjoittamaan elinkeinotoimintaan (osakeyhtiöllä yleensä liiketoimintaan), jotta verovapaa luovutus voidaan tehdä. Säännöksen piirissä eivät siten ole vaihto-, sijoitus- ja rahoitusomaisuuteen tai EVL 12 a §:n muuhun omaisuuteen kuuluvat osakkeet. Luovutusvoiton verovapaussäännös ei koske myöskään ennen tulolähdejaon poistamiseen kuuluneiden TVL eikä maatalouden (MVL) tulolähteen osakkeita.

Näiden edellä mainittujen vaatimusten lisäksi käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus edellyttää, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • verovelvollinen on omistanut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan luovutettavan yhtiön osakepääomasta ja omistusosuus on vähintään 10%,
  • osakkeiden luovutuksen kohdeyhtiö ei ole kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö, jonka toiminta käsittää tosiasiassa kiinteistöjen omistamista ja hallintaa,
  • osakkeiden luovutuksen kohteena oleva yhtiö on kotimainen tai EU-/ETA-/verosopimusvaltiossa oleva yhtiö.

Lisäksi EVL 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa todetaan, ettei pääomasijoitustoimintaa harjoittava yhteisö voi luovuttaa käyttöomaisuusosakkeita verovapaasti. Jos luovutuksen kohdeyhtiö tai luovuttajayhtiö ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä, ovat luovutusvoitot veronalaisia. Jos luovutukset on käsitelty yhtiön veroilmoituksella virheellisesti verovapaina, on riskinä veronkorotus sekä mahdolliset muut virheellisestä käsittelystä aiheutuvat veroseuraamukset.

Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaan luovutuksen riski- ja ongelmakohtia

Vaikka EVL 6b §:ssä tarkoitetut säännökset vaikuttavat selkeiltä, vallitsevan oikeuskäytännön perusteella käyttöomaisuusosakkeiden verovapaaseen myyntiin liittyy lukuisia riski- ja ongelmakohtia. Seuraavassa on lueteltuna niistä muutama:

  • Yhtiön voidaan katsoa useissa tilanteissa tosiasiallisesti harjoittavan pääomasijoitustoimintaa, vaikka yhtiö ei virallisesti olisikaan pääomasijoitustoimintaa harjoittava yhtiö
  • Riski tulkinnasta passiiviseksi holdingyhtiöksi
    • Harjoittaako yhtiö tosiasiassa elinkeinotoimintaa, vai tulisiko yhtiötä verottaa holdingyhtiönä TVL:n mukaan
    • Voidaanko konserniyhtiöiden välillä katsoa olevan riittävä tai selkeä liiketoiminnallinen ja hallinnollinen yhteys

Verohallinnon linja osakeluovutuksen verokohtelun suhteen on ollut melko tiukka etenkin tapauksissa, joissa kahden konserniyhtiön välinen liiketoiminnallinen yhteys on ollut häilyvä, eikä osakkeet luovuttanut emoyhtiö ole jatkanut EVL toimintaa luovutuksen jälkeen. Koska käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verovapauden edellytysten täyttymiseen liittyy paikoin paljonkin tulkinnanvaraisuutta, suosittelemme varmistamaan luovutusten verokohtelun etupainotteisesti asiantuntijan toimesta. Arvio siitä, kuuluvatko osakkeet käyttöomaisuuteen, on siten tehtävä tapauskohtaisesti kussakin tilanteessa, useisiin eri tekijöihin perustuvan kokonaisarvioinnin pohjalta.

Mikäli asia on sinulle ajankohtainen, Rantalaisen kokeneet yritysjärjestelyihin erikoistuneet asiantuntijat ovat asiassa mieluusti avuksi.

Tavanomaisesti arviointi on hyvä aloittaa esiselvityksellä, jossa kartoitetaan, täyttääkö suunniteltu osakekauppa lähtökohtaisesti EVL 6 §:n verovapauden edellytykset. Useimmissa tapauksissa suosittelemme lisäksi, että osakeluovutusten verovapaus varmistetaan hakemalla Verohallinnolta ennakkoratkaisua. Säännöksiin liittyvien tulkinnanvaraisuuksien vuoksi tämä on suositeltavaa lähes poikkeuksetta. Asiantuntijamme ovat apunasi kaikissa selvitystyön vaiheissa; mukaan lukien ennakkoratkaisuhakemuksen laatiminen sekä hakemukseen liittyvä kirjeenvaihto viranomaisten kanssa.

 

Tutustu yritysverotus -sivuumme