Dataskydd / GDPR

På den här sidan finns samlat information om hur Rantalainen har förberett sig på den nya dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). Dataskyddsförordningen innehåller krav för företag som behandlar personuppgifter.

Uppdaterad 9.8.2022

Kort om EU:s dataskyddsförordning

Dataskyddsförordningen innehåller många olika nya krav angående dataskydd och personuppgiftshantering. Väsentligt i den nya dataskyddsförordningen är ett riskbaserat angreppssätt samt registerupprätthållarens ansvarsskyldighet. Av den personuppgiftsansvarige krävs särskild försiktighet vid behandling av känsliga uppgifter. Den personuppgiftsansvarige måste kunna bevisa att den handlar enligt förordningen.

Tilläggsinformation om dataskyddsförordningen finns på Dataombudsmannens byrås hemsidor: EU:s uppgiftsskyddsreform

Rantalainens avtalsändringar 2018

Rantalainen uppdaterar sina kunders avtal att motsvara EU:s dataskyddsförordning. Samtidigt uppdaterar vi våra allmänna avtalsvillkor. Bokföringsbranschens allmänna avtalsvillkor som varit i kraft sedan 2004 (KL2004) har ändrats och i de nya allmänna avtalsvillkoren (TAL2018) har man beaktat många aspekter kring bokföringsbranschens utveckling och förändring. Samtidigt har man tydliggjort och förenklat avtalsvillkoren.

Vi på Rantalainen har också i de nya villkoren uppmärksammat EU-dataskyddsförordningens krav på så vis, att vi upprättar ett skilt avtal om dataskyddet med alla våra kunder. Dessutom har vi i de nya villkoren uppmärksammat elektroniska tjänsternas och elektroniska myndighetsanmälningars krav, samt som följd av utvecklingen av datatekniken definierat avtalsparternas avtalsansvar tydligare än tidigare.

För att bättre motsvara de nya kraven har Rantalainen utvidgat sin ansvarsförsäkring i samband med uppdateringen av avtalsvillkoren. I och med detta höjs bokföringsbyråns avtals- och skadeståndsansvar för Rantalainens alla kunder från branschens allmänna gräns på 10.000 euro till 100.000 euro. Ifall annat inte avtalas om, förblir eventuella kundspecifika avvikelser från avtalsvillkoren i kraft.

Avtalen uppdateras elektroniskt. Kundernas kontaktpersoner får till sin e-post en länk för att godkänna avtalsvillkoren med elektronisk underskrift. Om kunden så önskar, kan också avtalsuppdateringen sändas per post för underteckning i pappersformat.

Uppdaterade uppdragsavtal

De uppdaterade uppdragsavtalen innefattar de följande nedan listade helheterna.

Avtalsdel Specificering Nedladdning
Uppdragsavtal Kundspecifikt avtal över tjänsterna
Allmänna Avtalsvillkor Taloushallintoliittos allmänna avtalsvillkort (TAL2018)
RAN GDPR 2018 Rantalainens modifierade avtalsvillkor baserade på Taloushallintoliittos allmänna avtalsvillkor
Bilaga 1-A Register över behandligen av personuppgifter hos Rantalainen
Bilaga 1-B Personuppgifternas datasäkerhet hos Rantalainen
Bilaga 1-C Av kunden levererade instruktioner och beskrivning av behandlingen av personuppgifter
Bilaga 2-B Personuppgifternas datasäkerhet i programvarorna

Rantalainen som personuppgiftsbiträde

Datasäkerheten hos bokföringsbyrån säkras såväl tekniskt som organisatoriskt. Personuppgiftshanteringen förverkligas på ett sakligt och datasäkert sätt. Hanteringen av personuppgifter och datasäkerheten hos Rantalainen är beskrivna i ovan nämnda dokument Bilaga 1-A och Bilaga 1-B.

Program och underleverantörer som används hos Rantalainen

De program som Rantalainen använder sig av, underleverantörer och programleverantörer är för sin del även personuppgiftsbiträden. Nedan finns länkar till programleverantörernas och underleverantörernas hemsidor där mer information om datasäkerheten finns (en del av materialet finns att tillgå enbart på finska). Utöver detta har de olika programmens datasäkerhet beskrivits i Bilaga 2-B.

Dataskyddsansvarig

Kimmo Martikainen, direktör för juridiska ärenden (kimmo.martikainen@rantalainen.fi, 040 555 8081), fungerar som dataskyddsansvarig hos Rantalainen.

Din kontaktperson gällande avtalsärenden

På dina frågor svarar i första hans servicecheferna och din egen kontaktperson. Om du vill kan du också vara i kontakt med någon av de nedanstående personerna

Kimmo Martikainen

Sopimukselliset ja EU-tietosuojaan
liittyvät asiat
Lakiasiainjohtaja, varatuomari

040 555 8081

Toni Borgman

Järjestelmien tekninen suojaus
IT-päällikkö

045 329 8511

Toni Takala

Järjestelmien tekninen suojaus
Kehityspäällikkö

044 753 5706