Automatiserings- och integrationstjänster

Vårt mål på Rantalainen är att erbjuda ekonomiförvaltnings- och löneadministrationstjänster på ett effektivt sätt. Våra experter hjälper dig att automatisera affärsverksamhetsprocesser och att integrera olika system till en helhet.

Automatisering minskar repetitivt rutinarbete

Automatiseringsimplementeringar minskar antalet repetitiva och manuella arbetsfaser. Den är en lösning för uppdrag som inte kan automatiseras med hjälp av systemets egna funktioner. Automatisering sparar tid för mer produktivt arbete och är tillgänglig kostnadseffektivt dygnet runt. Bra automatisering påskyndar eller förenklar processer och gör arbetet meningsfullt.

Vi implementerar automatiseringar med olika moderna och beprövade tekniker och använder gränssnitten i programvarorna. Dessutom implementerar vi lösningar med robotiserad processautomation (t.ex. UiPath). Med programvarurobotiken kan man operera i användargränssnitten i olika system och göra samma saker som en människa skulle göra.

Kärnfördelarna med ibruktagande av automatisering

Automatiken ökar, manuellt arbete minskar

Minskar kostnaderna

Förbättrar effektiviteten, påskyndar arbetet

Resultatens jämnhet

Automatiseringen arbetar 24/7

Integration kombinerar system till en enda helhet

Integrationer används för att automatisera informationsflödet mellan till exempel ett ERP-system, ett e-handelsprogram och ett ekonomiförvaltningsprogram. Med integration flyttas data på ett tidsbestämt och automatiskt sätt från källsystemet till målsystemet. När samma data behöver inte matas in i två system eller överföras från en programvara till en annan, får anställda mer tid för mervärdesarbete.

I våra integrationer använder vi systemens färdiga APIer eller robotiserad processautomation. Rantalainen är programvaruoberoende och därför har vi lång erfarenhet av olika ekonomiförvaltnings- och ERP-system och integrationer mellan dem.

Exempel på system som vi har implementerat integrationer till

Integrationer med andra system är också möjliga. Lämna dina kontaktuppgifter och be om mer information.

Exempel på områden där vi har implementerat automatiseringar och integrationer

Bokföring

• Överföringar till bokföring
• Överföringar från bokföring
• Automatiserad tolkning av bokföringsmaterialet

Försäljnings- och inköpsfakturor

• Försäljningsfakturaöverföringar
• Inköpsfakturaöverföringar

Lagerhållning

• Överföringar av lagersaldon
• Överföringar av produkter

Löneadministration

• Anslutningar till arbetstidssystem
• Anslutningar till reseräkningssystem
• Grundande av anställda
• Överföringar av lönegrunder

BI-rapportering

• Integrationer med de system som används av rapporterna

Som en separat tjänst kan vi även automatisera olika arbetsfaser för processer som inte ingår i vårt servicepaket för ekonomiförvaltning och löneadministration. Kontakta oss för att veta mer.

Ibruktagandeprojekt

Ibruktagandeprojektet bestäms alltid utifrån kundens behov. Vi har färdiga lösningar för flera ekonomiförvaltnings- och löneadministrationssystem. Dessutom kan vi vid behov implementera en helt skräddarsydd lösning efter era behov.

  1. Processkartläggning
  2. Planering
  3. Genomförande
  4. Underhåll

I processkartläggningsfasen identifierar vi automatiseringspotentialen i dina ekonomiförvaltnings- och löneadministrationsprocesser, kartlägger tekniken som finns till ditt förfogande och bestämmer behovet av underhåll och support. Vi gör en uppskattning av arbetsbelastningen och implementeringskostnaderna för automatiseringen.

I planeringsfasen bestäms till exempel vilka uppgifter ska överföras i integrationen eller de steg som roboten ska vidta för att utföra rutinarbete.

I genomförandefasen kodas automatisering baserat på de konfigurationer som gjordes i föregående steg. Automatiseringen testas ordentligt så att den fungerar tillförlitligt även i oförutsägbara felsituationer. I slutet av genomförandefasen instruerar vi kunden till hur automatisering fungerar och var man kan få support för det. Automatisering dokumenteras för utredning av eventuella problemsituationer.

I underhållsfasen är automatiseringen i bruk och fungerar som en del av vår automatiska övervakning. Du har också tillgång till högkvalitativ support för vidareutveckling och problemsituationer.

Prissättning

Priset för automatiseringar och integrationer består av en engångskostnad och en underhållskostnad.

Engångskostnaden består av konstruktion, teknisk utveckling och ibruktagande av automatiseringen. Engångskostnaden är en initial investering som leder till avkastning och besparingar under en längre tid.

Underhållskostnaden är en månadsavgift som inkluderar användning av automatiseringen i Rantalainens automationsplattform, övervakning av automatisering för felsituationer och en kontaktkanal för problemsituationer.

När programvarorna och affärsverksamheten utvecklas kan det uppstå behov för ändringar och ändringar kan orsaka enskilda engångskostnader.

Kontakta oss så gör vi en automatiseringsplan tillsammans och du får en prisuppskattning.

Rantalainen är en erfaren affärsprocessutvecklare som känner till din verksamhet

Med expertis av Rantalainens specialister garanteras ett framgångsrikt ibruktagande av automatiseringen. Din lokala bokförare och löneräknare är väl insatt i din affärsverksamhet. Tillsammans med våra automatiseringsexperter skapas välfungerande automatisering enkelt och vardagen blir mer effektiv.

Vår automatiserings- och integrationstjänst passar företag av alla storlekar som vill effektivisera sina affärsverksamhetsprocesser. Du får tjänsten enkelt från samma ställe som dina andra ekonomiförvaltnings- och löneadministrationstjänster.

Kontakta oss, vi hjälper gärna till!

Låt oss tillsammans kartlägga behovet av automatisering och integrationer. Vi kan planera rätt lösning just för ditt företag.

Kontakta oss

Toni Takala

Kehityspäällikkö

044 753 5706

Kuisma Puurunen

Kehityspäällikkö

010 321 6713