Verohallinto on julkaissut 4.4.2016 uuden Palkka- ja työkorvaus verotuksessa -ohjeen verkkosivuillaan.

Suoritusta voidaan yhä useammin pitää työkorvauksena

Nykyään yhä useammin aikaisemmin yleisesti palkkatyönä tehtyä työtä saatetaan ja voidaan tehdä yrittäjänä. Ohjeella ei ole tarkoitus kiristää nykyistä verotuskäytäntöä vaan päinvastoin mahdollistaa, että yksittäisistä toimeksiannoista maksettavia suorituksia voidaan ohjetta sovellettaessa yhä useammin pitää verotuksessa työkorvauksina.

Työn teettäjä ja työn tekijä voivat solmia työtä koskevan työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen. Ohjeessa käsitellyt näitä sopimustyyppejä koskevat tunnusmerkit on syytä ottaa jo sopimusta laadittaessa huomioon ja näin varmistaa, että sopimuksen tyyppi, sisältö ja tosiasiallinen toiminta vastaavat osapuolten tarkoitusta. Uusimman oikeuskäytännön mukaan mahdollisissa ristiriitatilanteissa ratkaistaan aina sopimustyyppien tunnusmerkkien perusteella tehtävällä kokonaisarviolla, onko suoritus palkkaa vai työkorvausta. Verotuksessa ratkaisua ei siten tehdä pelkästään työsuhteen yksittäisten tunnusmerkkien perusteella.

Yrittäjien omalla toiminnalla on entistä enemmän merkitystä

Yleensä kyse on toimeksiantosuhteesta, kun työn tekee yritys tai yrittäjä, joka on hoitanut kuntoon yritystoiminnan aloittamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyvät velvoitteet. Siten esimerkiksi entiset tai eläkkeelle jääneet työntekijät voivat aikaisempaa helpommin tehdä työtä toimeksiantosuhteessa entiselle työnantajayritykselleen, jos toimeksiantosuhteen tunnusmerkit täyttyvät. Samoin erillisiä töitä koskevat työ- ja toimeksiantosuhteet samaan maksajaan ovat entistä selvemmin mahdollisia.

Verohallinto soveltaa uutta ohjetta ratkaistessaan, onko suoritus verotuksessa yksittäistapauksessa palkkaa vai työkorvausta. Ohjetta sovelletaan ennakkoperinnässä ja soveltuvin osin suorituksen saajan verotusta toimitettaessa riippumatta suorituksen saajan toimialasta tai ammatista. Ohjeen liitteisiin on lisätty edellisen ohjeen jälkeen annettuja hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja.

Palkka ja työkorvaus verotuksessa -ohje