Valtionvarainministeriön vuoden 2017 talousarvioesityksessä on useita veromuutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi yrityksiin ja yrittäjiin. Muutokset on tarkoitettu tulevan voimaan vuoden 2017 alusta. Seuraavissa kappaleissa esitellään lyhyesti merkittävimmät muutokset, joihin kannattaa tutustua.

Yrittäjävähennys

Hallitusohjelman mukaisesti otetaan käyttöön ns. yrittäjävähennys, jolla pyritään kannustamaan yritystoiminnan harjoittamiseen. Ehdotuksessa esitetään, että jatkossa elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona. Metsätalouden verotuksessa otettaisiin huomioon vastaavansuuruinen vähennys.

Vähennys tehtäisiin vasta edellisten vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen. Se tehtäisiin myös ennen jakoa toiminimen, Ay:n tai Ky:n pääomatulo-osuuteen. Koska vähennys tehdään tulosta, joka verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona, se ei koske esimerkiksi osakeyhtiöitä ja näiden osakkaita. Osakeyhtiöiden ja osakkaiden verotus säilyykin pääosiltaan ennallaan.

Perintö- ja lahjaverotuksen kevennys

Yritysten sukupolvenvaihdosten edistämiseksi esitetään, että perintö- ja lahjaveroasteikkoa kevennettäisiin. Veromuutoksessa kevennettäisiin verotusta veroasteikkojen kaikissa portaissa, mutta erityisesti painotetaan ensimmäisen luokan lahjaveroasteikon yläpään eli suurimpien verotettavien varojen kevennystä. Näin pyritään edistämään yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksia. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat esim. lapset, lapsenlapset, aviopuoliso ja avopuoliso, jos liitosta on yhteisiä lapsia.

Veromuutoksen jälkeen pienin verotettava summa lahjaverotuksessa olisi 5 000 euroa, eli sitä korotetaan nykyisestä 4 000 eurosta.

Lisäksi talousarvioesityksessä korotettaisiin perintöverotuksen puolisovähennys 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennys 40 000 eurosta 60 000 euroon.

Kevennystä esitetään tasoitettavaksi perintö- ja lahjaveron muutoksella, jossa perittävän kuoleman johdosta maksettava vakuutuskorvaus tai siihen verrattavissa oleva taloudellinen tuki lähiomaiselle tai kuolinpesälle 35 000 euroon saakka ei olisi enää verovapaata. Tästä veromuutoksesta aiheutuva lisätuotto käytettäisiin perintö- ja lahjaveroasteikkojen keventämiseen.

Näiden muutosten lisäksi muutettaisiin myös maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdosta koskevia säännöksiä. Jos alaikäisen perillisen perintöosaan kuuluu huojennuksen edellytykseksi säädetty osa osakeyhtiön omistamiseen oikeuttavista osakkeista, niin yritystoiminnan jatkamisen arvioimisessa voitaisiin perillisen jatkamisena pitää myös edunvalvojan toimintaa osakeyhtiössä.

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen muutos ei koskisi edelleenkään sukupolvenvaihdoslahjoituksia yrittäjän elinaikana alaikäiselle lapselle vaan olisi mahdollista vain, kun alaikäinen saisi perinnön yrittäjän kuollessa.

Perintönä tai lahjana saatu yrityksen luovutus

Uusiin veromuutoksiin kuuluu myös tuloverolain luovutusvoittoverotukseen liittyviä säännöksiä. Myytäessä perintönä tai lahjana saatu maatila, muu yritys tai sen osa, johon on sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenhuojennusta koskevia säännöksiä, hankintamenona pidettäisiin sitä määrää, josta perintö- tai lahjavaro on aikoinaan suoritettu. Tällä hetkellä hankintamenona on ollut omaisuuden käypä arvo.

Metsälahjavähennys edistämään sukupolvenvaihdoksia

Tämän uudistuksen tavoitteena on edistää metsätilojen sukupolvenvaihdoksia, kasvattaa metsätilojen kokoa sekä edistää puun tarjontaa. Metsälahjavähennys syntyy metsätilojen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä maksetun lahjaveron perusteella. Metsätilan lahjaksi saaneen vähennysoikeus riippuu metsän verotusarvosta ja pinta-alasta. Vähennys tehdään metsätalouden pääomatulosta. Metsätilan lahjaksi saaneella on oikeus kyseiseen vähennykseen, jos lahja on annettu lain voimaantulon jälkeen.

Maksuperusteinen arvonlisävero

Hallitus pyrkii helpottamaan pienyritysten maksuvalmiutta antamalla vaihtoehdon tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti. Yrityksen tilikauden liikevaihto saa tässä tapauksessa olla kuitenkin enintään 500 000 euroa. Yritys voisi itse valita haluaako se tilittää arvonlisäveron suorite- vai maksuperusteisesti ja milloin yritys siirtyy käyttämään maksuperustetta.

Tilanteessa, jossa yritys valitsee maksuperusteen, sen tulee soveltaa sitä myynteihin sekä ostoihin. Maksuperustetta voidaan soveltaa vain Suomessa tapahtuviin myynteihin ja ostoihin, joten sitä ei voida soveltaa tuonteihin, vienteihin eikä EU-alueen yhteisömyyntien tai hankintojen ajalliseen kohdistamiseen. Maksuperustetta ei voida myöskään soveltaa käännetyn verovelvollisuuden rajat ylittäviin palvelun myynteihin.

Tiedotamme maksuperusteisesta arvonlisäverosta lisää myöhemmin, kun se tulee ajankohtaiseksi. Lisätietoa veromuutoksista saat Rantalaisen kirjanpitäjiltä sekä yritysverotuksen asiantuntijalta Heikki Luukkoselta. Valtiovarainministeriön ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi löydät tästä linkistä. Tilaamalla Rantalaisen uutiskirjeen pysyt tietoisena veromuutoksista jatkuvasti.

Tutustu Rantalaisen asiantuntijapalveluihin: yritysverotus.